Jätevetemme jatkossa ravinneköyhempää

Kaupunginvaltuusto hyväksyi maanantai-illan kokouksessaan myös tilusvaihdon kaupungin ja Hannu Laitisen välillä maa-alueen saamiseksi puhdistettujen jätevesien pintavalutuskentäksi.
Pintavalutuskentän hankkiminen on Pyhäjärven Vesi ja Energia Oy:n jätevedenpuhdistamon uuden ympäristöluvan ehto. Hakemus uudeksi ympäristöluvaksi on jätetty Aluehallintovirastoon vuonna 2014.
Jo nykyisessä vuodelta 2010 olevassa jätevedenpuhdistamon ympäristöluvassa edellytettiin selvittämään Junttiselän tilan parantamista jätevesien purkupaikkaa muuttamalla.
Kaupungin hankkima 9,6 hehtaarin metsätalousmaa sijaitsee Tikkalansalmi-Särkijoki -tien länsipuolella Kaakkurinnevan ja Ukkosenrämeen välimaastossa. Alue on todettu vesi- ja energiayhtiön suorittamissa selvityksissä soveliaimmaksi pintavalutuskenttää varten.
Kaupunki luovuttaa vastineeksi 12,8 hehtaaria maa-alueita Ruotaselta Kettuperäntien tasoristeyksen läheltä. Sopijaosapuolten yhteisen näkemyksen mukaan alueet vastaavat käyttöarvoltaan toisiaan eikä mitään välirahaa makseta puolin eikä toisin.
Jatkossa jätevedenpuhdistamon puhdistetut jätevedet johdetaan putkessa tälle noin neljän hehtaarin valutuskentälle, josta vasta kentän läpäissyt vesi kulkee avo-ojassa Pyhäjokeen.
Tällä hetkellähän puhdistetut jätevedet johdetaan puhdistamolta putkessa suoraan järveen Junttiselän syvänteeseen.
Puhdistamon puhdistama jätevesi on kirkasta ja puhdasta, mutta sisältää fosforia ja typpeä eli ravinteita. Pintavalutuskentän avulla järveen laskevan veden laatu paranee, koska kentän maaperä poistaa vedestä ravinteita; vedestä tulee luonnonvettä.
Kaupunki vuokraa nyt hankitun maan vesi- ja energiayhtiölle ja yhtiö rakentaa kentän ja ojan sekä siirtää nykyisen putkiston.
Yhtiön tehtäväksi jäävän investoinnin kustannusarvio on puolesta puoleentoista miljoonaan euroon riippuen muun muassa siitä, miten paljon putkistoa puhdistamolta alkaen samalla uusitaan. (EB)

KUVATEKSTI:

Junttiselän veden laatu paranee merkittävästi kun entistäkin paremmin puhdistetut jätevedet lasketaan tulevaisuudessa suoraan Pyhäjokeen.