Verkkopalvelun käyttöehdot 

Lehden verkkopalvelu toimii internetissä osoitteessa pyhajarvensanomat.fi. Pyhäjärven Sanomat Oy:n (Y-tunnus: 0189169-3) verkkopalvelun käyttäjä sitoutuu noudattamaan alla olevia ehtoja. 

Verkkopalvelun sisältö on suojattu tekijänoikeuslain ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Kaikki verkkopalvelun oikeudet, tekijänoikeudet mukaan lukien, ovat lehdellä. Lehti pidättää itsellään kaikki oikeudet sivujen sisältöön ellei sivuilla toisin mainita. 

Sisällön tai osan sisällöstä julkistaminen levittämällä, esittämällä tai näyttämällä julkisesti on kielletty ilman lehden etukäteen antamaa kirjallista lupaa. 

Palvelun käyttöehdot ja vastuut

1. Perusteet. Pyhajarvensanomat.fi on Pyhäjärven Sanomat Oy:n tuottama ja julkaisema palvelu (jäljempänä Palvelu). Näitä käyttöehtoja sovelletaan Pyhäjärven Sanomat Oy:n ja Palvelun käyttäjän (jäljempänä Asiakas) välillä. Pyhäjärven Sanomat toimittaa Palvelun sitoumuksetta. Pyhäjärven Sanomilla on oikeus muuttaa, lisätä ja poistaa osio Palvelusta tai lopettaa Palvelu osittain tai kokonaan. Palvelussa käytetään evästeitä. Palvelun ohjelmien virheettömyyttä tai keskeytyksetöntä toimivuutta ei voida taata. Pyhäjärven Sanomilla tai sen lisenssinhaltijoilla ei ole missään olosuhteissa vastuuta välittömistä tai välillisistä vahingoista.

2. Oikeudet. Lehden verkkopalvelun sisältö on suojattu tekijänoikeuslain ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Kaikki Palvelun oikeudet kuuluvat Pyhäjärven Sanomille. Asiakkaan toimittaman materiaalin kaikki tekijänoikeudet ja lähioikeudet, edelleen luovutusoikeus ja muunteluoikeus mukaan lukien, siirtyvät aineiston toimittamisen myötä Pyhäjärven Sanomille. Ohjelmien oikeudet ovat lisenssinhaltijoilla. 

Asiakkaalla on oikeus hyödyntää palvelun teksti-, kuva- ja videosisältöä ja sisällön osia yksityiseen käyttöön sekä valmistaa sisällön osasta muutama kappale omaan käyttöön, yksityiseen tutkimustoimintaan, opiskeluun tai harrastustoimintaan, jolla ei ole kaupallisia tavoitteita. Asiakkaalla on oikeus käyttää palvelua ammatillisen tiedon hankkimiseen, mikäli kysymys ei ole yrityksen toimintaan suoranaisesti liittyvästä toiminnasta tai kaupallisista tavoitteista. 

Palvelun tai sen osan saattaminen yleisön saataville on kielletty ilman Pyhäjärven Sanomien etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Asiakkaalla ei ole oikeutta Palvelun tai sen osan varastointiin, julkaisemiseen, edelleen luovuttamiseen tai esittämiseen tai näyttämiseen julkisesti. Tämä kielto koskee niin vastikkeellista kuin vastikkeetonta luovutusta. Asiakas on korvausvelvollinen Pyhäjärven Sanomille ja suoraan muille tahoille mahdollisista väärinkäytöksistä sekä lain- tai sopimuksenvastaisista toimistaan. 

Asiakas on vastuussa tilaajakohtaisen käyttäjätunnuksen salassapidosta sekä sillä tapahtuneesta käytöstä. Asiakkaan tulee ilmoittaa välittömästi Pyhäjärven Sanomille käyttäjätunnuksen ja salasanan katoamisesta tai paljastumisesta kolmannelle osapuolelle. Ilmoitus tulee tehdä sähköpostilla osoitteeseen ilmoitukset@pyhajarvensanomat.fi. Asiakas vastaa kaikista niistä kustannuksista, jotka syntyvät hänen käyttäjätunnuksensa käyttämisestä, kunnes hän on ilmoittanut Pyhäjärven Sanomille käyttäjätunnusten katoamisesta tai joutumisesta kolmannen haltuun ja Pyhäjärven Sanomat on kuitannut vastaanottaneensa mainitun ilmoituksen. Mahdollisesti käyttämättä jäänyt lukuoikeus voidaan siirtää uudelle käyttäjätunnukselle, mutta lukuoikeutta vastaavaa euromäärää ei palauteta Asiakkaalle. Pyhäjärven Sanomilla on oikeus periä Asiakkaalta uusien käyttäjätunnusten ja salasanojen antamisesta mahdollisesti aiheutuvat kustannukset kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Maksullisen palvelun käyttöoikeuden siirtäminen on kielletty ilman Pyhäjärven Sanomien etukäteen antamaa kirjallista lupaa. 

3. Vastuut Palvelun sisällöistä

Pyhäjärven Sanomien tuottama sisältö
Pyhäjärven Sanomat vastaa Palveluun itse tuottamansa aineiston sisällöstä sekä tekijänoikeuksista ja muista immateriaalioikeuksista. Pyhäjärven Sanomat ei vastaa Palvelun muusta sisällöstä eikä muusta Palvelun kautta tai avulla toimitettavasta tai saatavasta sisällöstä. Pyhäjärven Sanomat ei vastaa asiakkaan Palveluun lähettämän materiaalin tai toisen palveluntarjoajan palvelusta tai sisällöstä, niihin liittyvistä tekijänoikeuksista tai muista immateriaalioikeuksista miltään osin. 

Asiakkaan Palveluun toimittama sisältö
Asiakas vastaa Palvelun käytöstä sekä Palveluun toimittamastaan tai sen kautta muille käyttäjille ja muihin tietoverkkoihin jakamastaan materiaalista. 

Asiakas vastaa myös siitä, ettei Palvelun käyttö tai edellä mainittu materiaali loukkaa kolmannen tekijän-, teollis- ja muita suojattuja oikeuksista tai ole näiden käyttöehtojen, lain tai hyvän tavan vastaista tai aiheuta haittaa tai häiriötä verkolle, Pyhäjärven Sanomille, Pyhäjärven Sanomien sopimuskumppaneille, muille käyttäjille tai kolmansille osapuolille. Asiakas sitoutuu korvaamaan Pyhäjärven Sanomille tai kolmannelle Palvelun tämän kohdan vastaisesta käytöstä mahdollisesti aiheutuvat kustannukset ja vahingon. 

Jos asiakas toimittaa Palveluun teksti, kuva- tai videomateriaalia, asiakas vastaa siitä, että hänellä on kaikki tarvittavat tekijän- ja muut oikeudet lähettämäänsä aineistoon. Tämä tarkoittaa sitä, että asiakas on itse kirjoittanut ja/tai kuvannut materiaalin tai muutoin luonut lähettämänsä materiaalin, tai että materiaalin kirjoittanut ja/tai kuvannut tai materiaalin luomiseen muutoin osallistuneet henkilöt ovat luovuttaneet asiakkaalle kaikki tarvittavat tekijänoikeutensa niin, että luovutus sisältää myös muuntelu- ja edelleenluovutusoikeuden, ja että materiaalin tallentamiseen on ollut lupa. 

Asiakkaalla tulee olla suostumukset kaikilta kuvassa ja/tai videossa esiintyviltä henkilöiltä siihen, että Pyhäjärven Sanomat voi hyödyntää ja käsitellä materiaalia kaupallisesti ja/tai muutoin parhaaksi katsomallaan tavalla. Kuvan/videon lähettäneen asiakkaan tulee tiedusteltaessa pystyä esittämään kyseessä olevat suostumukset. Alaikäisten osalta tulee tarvittaessa voida esittää huoltajan suostumus. Asiakas vakuuttaa myös, että hän ei ole luovuttanut tai tule luovuttamaan materiaalia yksinoikeudella millekään kolmannelle taholle. 

Pyhäjärven Sanomilla on oikeus oman harkintansa mukaan olla julkaisematta asiakkaan Palveluun toimittamaa materiaalia sekä poistaa Palvelusta jo julkaistu materiaali. 

Palvelussa on keskustelupalsta, johon asiakkaat voivat osallistua lähettämällä palstalle viestejä. Keskusteluissa julkaistavat mielipiteet eivät välttämättä edusta Pyhäjärven Sanomien mielipiteitä tai linjaa. Keskustelupalstalle toimitetun aineiston kirjoittaja vastaa siitä, että hänen tekstinsä on lakien ja hyvien tapojen mukaista. Asiakas on Suomen lain mukaisesti rikos- ja vahingonkorvausoikeudellisessa vastuussa kirjoitustensa sisällöstä. 

Asiakas myöntää Pyhäjärven Sanomille kaikki oikeudet muokata, kopioida, julkaista tai olla julkaisematta kokonaan tai osittain sellaista aineistoa, jonka kirjoittaja on lähettänyt keskustelupalstalle. 

Keskustelupalstalla julkaistavien tekstien kirjoittajien henkilöllisyys ja yhteystiedot ovat luottamuksellisia tietoja, joita Pyhäjärven Sanomat ei luovuta kolmannelle osapuolelle. Pyhäjärven Sanomilla on kuitenkin harkintansa mukaan oikeus luovuttaa kirjoittajan nimi- ja yhteystiedot poliisi- tai muulle viranomaiselle. Tiedot voidaan luovuttaa, jos on syytä epäillä, että itse kirjoituksella on syyllistytty rikolliseen tekoon tai että on tapahtunut rikos, jonka selvittämistä voidaan edistää kirjoittajan nimi- ja yhteystiedot luovuttamalla ja viranomainen esittää tätä koskevan perustellun pyynnön. 

  

4. Ohjelmat ja tietoliikenneyhteydet

Palvelun käyttö edellyttää selainta tai sovellusta ja yhteyden muodostamiseen tarvittavia tietoliikenneohjelmia sekä asianmukaisia tietoliikenneyhteyksiä, joista aiheutuvat kustannukset maksaa Asiakas. Käyttääkseen maksullisia palveluita, asiakkaalla tulee olla voimassa oleva käyttäjätunnus ja siihen liittyvä digitilaus. 

Ohjelmien virheettömyyttä tai keskeytyksetöntä toimivuutta ei taata. Pyhäjärven Sanomat tai sen lisenssinhaltijat eivät missään olosuhteissa vastaa mahdollisista vahingoista, jotka aiheutuvat käytettävälle tietokonejärjestelmälle tai siinä oleville tiedoille mukaan lukien tietoturvallisuusriskit (virukset, tietovarkaudet yms.). 

  

5. Käyttökatkot, käyttöehtojen muutokset ja muut ehdot
Palvelussa saattaa ilmetä käyttökatkoja huollosta, liiasta kuormituksesta tai muusta syystä johtuen. Pyhäjärven Sanomat pyrkii informoimaan tulevista käyttökatkoksista. Pyhäjärven Sanomilla ei ole vastuuta Palvelun keskeytyksistä. Pyhäjärven Sanomat ei myöskään korvaa asiakkaalle keskeytyksestä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa, vahinkoa tai kustannuksia. 

Pyhäjärven Sanomilla on yksipuolisesti oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja. Muutoksista ilmoitetaan seitsemän päivää ennen niiden voimaan astumista palvelun verkkosivuilla. Lainsäädäntö- ja viranomaistoimista aiheutuvat muutokset astuvat voimaan niiden voimaantulohetkenä. 

Ylivoimainen este – force majeure – vapauttaa sopijaosapuolen noudattamasta tämän sopimuksen velvoitteita aina siihen asti, kunnes velvoitteiden täyttämisen edellytykset voidaan palauttaa. 

Pyhäjärven Sanomilla on oikeus siirtää Palveluun liittyvät henkilörekisterit, Palvelu ja sen ylläpito Pyhäjärven Sanomiin kulloinkin kuuluvalle yhtiölle. 

Palvelun käyttöä koskevat mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan Oulun käräjäoikeudessa Suomen lain mukaan. 

  

6. Reklamaatiot

Reklamaatio- ja virhetilanteissa tilaajan tulee olla viivytyksettä yhteydessä Pyhäjärven Sanomien asiakaspalveluun. 

 

Tietosuojaseloste 

Tutustu selosteeseen tietosuojasivullamme osoitteessa pyhajarvensanomat.fi/tietosuoja.