1111 hehtaaria vuokrataan tuulivoimayhtiölle

Pyhäjärven kaupunginhallitus piti maanantai-iltana sähköisen kokouksen. Kokouksessaan kaupunginhallitus hyväksyi Kiinteistö Oy Rillankiven pyytämät muutokset lainojensa lyhennyssuunnitelmiin. Muutos koskee vuonna 2011 kaupunginvaltuuston Pyhäjärven Kehitys Oy:lle myöntämää omavelkaista takausta Kuntarahoitus Oyj:ltä otettavaan lainaan, josta osittaisen jakautumisen myötä osa lainoista siirtyi Kiinteistö Oy Rillankivelle. Tilinpäätöksessä 2019 toista lainaa oli jäljellä 982.620 euroa ja toista 787.000 euroa. Kaupunginhallitus myönsi vastaavan muutoksen myös vuonna 1999 myönnettyyn Kuntarahoitus Oyj:n lainaan, jota oli tilinpäätöksessä 2019 jäljellä 118.101 euroa. Lainojen maksuaika ei pitene, joten asiat eivät vaadi valtuuston käsittelyä.
Kiinteistö Oy Rillankivi pyysi kaupungilta saada pidentää vuodella maksuaikaa koskien Kunnalliselta eläkevakuutukselta vuonna 2001 otettua investointilainaa, josta jakautumisen myötä osa siirtyi Kiinteistö Oy Rillankivelle ja jota oli tilinpäätöksessä 2019 jäljellä 99.960 euroa. Laina-ajan pidentäminen vaikuttaa määrältään 33.345 euron lyhennykseen, jonka osalta kaupunginhallitus myönsi Kiinteistö Oy Rillankivelle omavelkaisen takauksen laina-ajan pidennyksen ajaksi vastavakuuksia vastaan. Asia etenee vielä valtuuston käsittelyyn.
Kiinteistö Oy Rillankivi pyysi muutoksia lyhennyssuunnitelmiinsa, joiden johdosta yhtiö voisi joustaa omalta osaltaan koronavirusepidemian aiheuttamissa vaikeuksissa, jotka kohdistuvat vuokralaisiin. Kiinteistö Oy Rillankiven talous on kehittynyt odotettua heikommin vuosien 2018 ja 2019 aikana. Yhtenä asiana talouteen on vaikuttanut teollisuus- ja liiketilojen kysynnän heikkeneminen.

Kaupunginhallitus päätti myös tukitoimista pyhäjärvisille yrityksille koronapandemian vaikutusten pienentämiseksi. NIHAK, kehitysyhtiö ja elinkeinotoimi ovat aloittaneet yritysten tilanteen ja haasteiden kartoituksen sekä tukineuvonnan. Kaupungin omien yritysvuokralaisten kanssa on sovittu kuukausivuokrien maksun määräaikaisista lykkäyksistä yhtenäisin ehdoin. Omille yritysvuokralaisille annetaan lisäksi -50% vuokranalennusta maalis–toukokuun ajaksi, ehtona pandemian aiheuttamat merkittävät tulonmenetykset. Kaupunginjohtaja ja talous- ja hallintojohtaja valtuutetaan tekemään päätökset vuokrahuojennuksista.
Kunnille myönnetään valtionavustusta käytettäväksi kokonaan yksinyrittäjille myönnettävistä avustuksista aiheutuviin kustannuksiin. Haku alkoi 14.4.2020. Nihak valmistelee hakemuksia ja myös kehitysyhtiö antaa neuvontaa, kaupunginjohtaja tekee päätökset tukien myöntämisestä kaupunginhallituksen valtuuttamana.
Maaseututoimen selvityksen pohjalta työllisyyskoordinaattori on tehnyt marjatilojen kanssa selvitystä työvoiman saatavuudesta sekä kesätyösetelinuorten suuntaamisesta poimintatehtäviin. Useita liiketiloja on jo nyt vapautunut lopettaneilta liikkeiltä. Vapautuvien liiketilojen osalta luodaan toimintamalli, jolla uutta yritystoimintaa kehitetään.

Kaupunginhallitus päätti tehdä maa-alueen käyttö- ja vuokrasopimuksen Neoen Renewables Finland Oy:n kanssa Itämäen tuulipuiston kehittämiseksi. Pyhäjärven kaupunki on markkinoinut maakuntakaavassa tuulivoimaloiden alueeksi merkittyjen tuulivoima-alueiden lisäkehittämistä.
Alueille sijoittuu osittain Murtomäen tuulivoimaosayleiskaava, mutta merkittävä määrä tuulivoima-alueista on osayleiskaavan ulkopuolella. Pyhäjärven kaupunki on merkittävä maanomistaja Murtomäen tuulivoimaosayleiskaava-alueen eteläpuolella ja alue on alustavasti todettu soveltuvan tuulivoiman tuotantoalueeksi. Kehitettävänä tuulipuistoalueena Itämäen tuulipuisto muodostaisi tuulivoiman tuotantovyöhykkeen Murtomäen osayleiskaavan alueelle rakennettavan tuulipuiston kanssa.
Osapuolet ovat päässeet yhteiseen näkemykseen alueen kehittämisestä ja ovat neuvotelleet vuokrasopimusluonnoksen, joka koskee alueella olevia kaupungin omistamia kiinteistöjä ja kiinteistön osia, joita on yhteensä 11 kpl, pinta-alaltaan yhteensä 1111 hehtaaria. Sopimus on määräaikaisena voimassa 30.4.2050 saakka.
Vuokralaisella on vuokra-alueen käyttöoikeus Itämäen Tuulivoimahankkeeseen. Vuokralainen maksaa tuulivoimapuistosta vuosittaisena vuokrana tuotantokorvauksen. Vuokra on kuitenkin vähintään 13 000 euroa per tuulivoimala tai sähköasema. Vuokra jaetaan siten, että 30 prosenttia kokonaisvuokrasta maksetaan tuulivoimalan tuulivoimalan tai sähköaseman sijaintikiinteistön vuokranantajalle ja 70 prosenttia jaetaan kaikkien niiden osayleiskaavan alueella sijaitsevien kiinteistöjen kesken, joiden omistaja on tehnyt maanvuokrasopimuksen vuokralaisen kanssa. Alustava hankealueen koko on noin 42 km2. Hankealue tulee todennäköisesti pienenemään jonkin verran jatkoselvitysten myötä.
Tämänhetkisen arvion mukaan alueelle olisi sijoitettavissa 20-30 tuulivoimalaa. Alustavasta hankealueesta on tehty Neoen Renewables Finland Oy:n toimesta esiselvitys, jossa ei löydetty esteitä tuulivoimahankkeen kehittämiseen. Kun alueesta on saatu solmittua riittävä määrä maanvuokrasopimuksia, alueella voidaan aloittaa ympäristövaikutusten arviointi ja kaavoitus. Tämän prosessin kuluessa alueesta saadaan paljon lisätietoa, jonka perusteella suunnitelmia voimaloiden määrästä ja sijainnista voidaan tarkentaa.

Kaupunginvaltuusto myönsi kokouksessaan 24.2.2020 eron kaupunginvaltuuston jäsenyydestä Kansanliike Pro Pyhäjärvi ry:n Tyyne Tuikalle. Keskusvaalilautakunnan päätöksen mukaisesti kaupunginhallitus toteaa, että Tuikan tilalle Kansanliike Pro Pyhäjärvi ry:n viidenneksi varavaltuutetuksi nousee Laimi Shemeikka.