Mielipide: Vastaus Vuohto-Niinimäen kyläyhdistyksen selvityspyyntöön

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen järjestämät kuljetuspalvelut ja niiden myöntämisen kriteerit

PPKY Selänne järjestää kuljetuspalveluja vaikeavammaisille ihmisille. Vaikeavammaiselle ihmiselle kuuluvat kuljetuspalvelut ovat subjektiivinen oikeus eli kunnan on varattava tähän palveluun täysimääräisesti tarvetta vastaavat määrärahat. Vaikeavammaisen kuljetuspalvelulle ei ole olemassa ylä- eikä alaikärajaa, vaan perusteena on henkilön vammasta tai sairaudesta aiheutuva tarve saada kuljetuspalveluja.

Normaaliin ikääntymiseen liittyvä liikuntakyvyn alentuminen ei voi olla peruste vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun myöntämiselle.  Vaikeavammaisen ihmisen kuljetuspalvelujen myöntämistä kuvaa, että kuljetustarpeen tultua ilmi tehdään yksilöllinen arviointi ja harkinta päätöksen pohjalle. Vammaispalvelulaki ja –asetus eivät sisällä vamma- tai sairausluetteloa, joiden perusteella palveluja automaattisesti myönnettäisiin.  Vaikeavammaisuutta arvioitaessa kiinnitetään huomiota lääkärinlausuntoon tai muuhun liikkumisvaikeuksia koskevaan selvitykseen. Vaikeavammaisella ihmisellä on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja hän ei vammansa vuoksi pysty käyttämään julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia.

Sosiaalihuoltolain mukainen liikkumista tukeva kuljetuspalvelu on tarkoitettu henkilöille, jotka eivät kykene itsenäisesti käyttämään julkista liikennevälinettä alentuneen toimintakyvyn, sairauden tai vamman perusteella ja jotka tarvitsevat palvelua jokapäiväiseen elämään liittyvän syyn takia. Nämä liikkumista tukevat palvelut ovat määrärahasidonnaisia. Tämä tarkoittaa, että kunnan järjestämisvelvollisuus ei ole samanlainen asiakkaalle kuuluva ehdoton oikeus tietyn palvelun saamiseen, kuin subjektiivisen oikeuden piiriin kuuluvissa palveluissa. Ensisijaisesti käytetään aina kutsu- ja palveluliikennettä, jonka käytössä ohjaa paikkakunnan oma sosiaaliohjaaja.

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vammaispalvelujen tärkein yhteistyökumppani on asiakas itse ja tietenkin myös asiakkaan läheiset. Asiakkaan asian käsittelyn oikeellisuuden takaamiseksi vammaispalveluissa on jokaiselle palvelulle määritelty omat myöntämisperusteet. Palvelutarpeen arvioinnissa selvitetään, onko asiakas vammaispalvelulain tarkoittama vaikeavammainen. Joskus arviointi vaatii useamman ihmisen asiantuntemusta. Moniammatillinen vammaispalvelujen asiantuntijaryhmä kokoontuu keskimäärin joka toinen kuukausi. Ryhmään kuuluvat lääkäri, vammaispalveluiden johtaja, fysioterapeutti, kehitysvammaisten palveluohjaaja, VpL:n palveluista vastaava sosiaaliohjaaja ja sosiaalityöntekijä. Ryhmässä selvitellään sellaiset asiat, joissa palvelun myöntämisperusteiden täyttyminen ei ole itsestäänselvää. Päätös hakemuksista annetaan kirjallisena. Päätökseen tyytymättömällä asiakkaalla on oikeus saattaa päätös Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen yksilöjaoksen käsiteltäväksi. Valitusprosessin seuraavat asteet ovat hallinto-oikeus ja korkein hallinto-oikeus. Tällä prosessilla varmistetaan laadukas ja asiakkaiden tasa-arvoinen kohtelu.

Ohjaamme ja keskustelemme palveluistamme mielellämme asiakkaiden kanssa kasvotusten. Ollaan siis yhteyksissä!

Minna Malila
vt. hyvinvointipalvelujohtaja