Esitys kouluverkon supistamisesta meni läpi äänin 14-11

Pyhäjärven kaupunginvaltuusto kokoontui maanantai-iltana käsittelemään talouden tasapainottamisohjelman mukaista kouluverkkoselvitystä. Kuntalaisia puhuttava asia houkutti paikalle tavallista enemmän yleisöä ja keskustelua aiheesta käytiin jo aikaisemmissa pykälissä, kuten talousarvion 2018 tarkistuksista ja lisämäärärahoista päätettäessä. Valtuusto äänestikin teknisen toimen investointimäärärahoihin tehtävästä lisäyksestä, joka liittyy koulutilojen suunnitteluun kirjaston tilalle ja väistötilojen valmisteluun kirjastolle entisen ammattikoulun tiloihin. Pohjaesitys voitti äänestyksessä lukemin 22-3. Äänestyksessä annettiin myös yksi tyhjä ääni.

Viranhaltijat pitivät esittelyjä ennen kouluverkkoasian käsittelyä. Kaupunginjohtaja Henrik Kiviniemi muistutti, että yhden alakoulun malli hyväksyttiin keskeiseksi säästötoimenpiteeksi sivistystoimen osalta jo taloustoimikunnan valmistelemassa talouden tasapainotusohjelmassa. Sivistyslautakunta esitti valtuuston iltakoululle 29.5.2018 ensisijaisena kouluverkon valmisteluvaihtoehtona yhden alakoulun mallia, johon iltakoulu otti myös kaupunginjohtajan mukaan myönteisen kannan. Hyväksyessään talouden tasapainotusohjelman vuosille 2019–2021, valtuusto hyväksyi myös yhden alakoulun mallin mukaiset säästöt osana ohjelmaa.

Yhden alakoulun mallilla saavutettavien säästöjen on arvioitu olevan 284 000 euroa vuonna 2019 ja 638 000 euroa vuonna 2020 ja siitä eteenpäin. Säästöt koostuvat pääasiassa palkkakustannuksista sekä kiinteistö- ja ruokahuoltokustannuksista. Säästöjä syntyy myös peruskorjauskustannuksista, riippuen tilojen jatkokäytöstä.

Muuttokustannukset, korkokulut ja poistot vähentävät saavutettavia säästöjä. Nykyisten kirjastotilojen ja osasto kolmosen remonttikustannukset ovat arviolta 1,23 miljoonaa. Niistä vuosittain talouteen kohdistuvat noin 40 900 euron vuosipoistot ja 22 000 euron korkokustannukset. Kalustohankinnoiksi ja muuttokustannuksiksi on arvioitu kymmeniä tuhansia euroja. Uudisrakennuksen investointi- ja käyttötalouskustannukset eivät ole vielä tarkentuneet.

Sivistysjohtaja Jukka Lehtosaaren esittelyn mukaan yhden alakoulun mallilla opetusryhmien määrä vähenee, opetusryhmien keskikoko kasvaa keskimäärin 18,5 oppilaaseen ryhmää kohden eikä yhdysluokkia enää tarvita. Uusi malli parantaa esimerkiksi oppilaiden valinnaisuuden mahdollisuuksia sekä helpottaa taito- ja taideaineiden opettajien saantia.

Lehtosaari kertoi, että arvioitu aika jonka kirjasto joutuisi olemaan väistötiloissa on noin 2,5 vuotta. Uusien kirjastotilojen suunnittelu aloitetaan tarvekartoituksella.

Tekninen johtaja Sami Laukkanen esitteli keskuskoulun osastolle 3 suunniteltuja muutostöitä. Osastolla kolme sijaitsee kirjaston 729 neliön tilan lisäksi myös muita tiloja, yhteensä 970 neliötä. Tiloihin tehtäisiin alakoulun tilojen lisäksi esimerkiksi uusi opettajanhuone ja muita opetusta palvelevia tiloja. Arvio rakennuskustannuksista yhteensä on 1 227 000 euroa, josta alakoilun tilojen osuus on noin 850 000 euroa.

Vaihtoehtoisesti kyläkoulujen peruskorjauskustannuksiksi on arvioitu vuosina 2017–2026 yhteensä 1 537 600 euroa. Arvio kyläkoulujen purkukustannuksista olisi kaikille kiinteistöille maksimissaan 190 000 euroa. Kyläkoulujen poistotilanne toukokuun 2019 lopussa on yhteensä 202 862 euroa (lukuunottamatta Ruotasella mahdollisesti käyttöön jääviä osia), joita jouduttaisiin purkaessa kirjaamaan alas. Kyläkoulujen säästöpotentiaaliksi on arvioitu 222 628–267 437 euroa vuodessa käyttökustannusten osalta.

 

Kouluverkon supistaminen ja kirjaston muutto väistötiloihin herätti vilkkaan keskustelun. Mielipiteitä esitettiin puolesta ja vastaan. 17.10. Pyhäjärven Sanomissa on tarkempaa kuvausta kokouksen kulusta.

Martti Savolainen (Vas.) teki vasemmistoliiton puolesta ryhmäesityksen kaupunginhallituksen esityksen hylkäämisestä. Perusteluiksi hän totesi muun muassa sen, että samaan päätökseen on niputettu sekä kouluverkko, että kirjasto- ja kulttuuritiloista päättäminen. Savolainen toivoi, että päätöksenteossa otettaisiin huomioon esimerkiksi kaivoksen loppumisen vaikutukset. Esitys sai kannatusta useammalta valtuutetulta, joten asiasta äänestettiin.

Kaupunginhallituksen esitys voitti äänestyksen lukemin 14–11. Äänestyksessä annettiin yksi tyhjä ääni.

Savolaisen esityksen kannalla olivat valtuutetut Jussinniemi, Lehto, Leppäharju, Leskinen, Liuska Juha, Liuska Markku, Majava, Mykkänen, Pyhtilä, Savolainen ja Tuikka. Päätökseen jätettiin myös eriäviä mielipiteitä.

Valtuusto päätti kaupunginhallituksen pohjaesityksen mukaisesti, että Emolahden, Rannankylän ja Ruotasen koulut lakkautetaan 1.8.2019 alkaen ja koulut yhdistetään Ikosen kouluun siten, että 0 – 4-luokat toimivat nykyisen Ikosen koulun tiloissa ja 5 – 6- luokat Keskuskoulun tiloissa. Luokkatilat Keskuskoululle rakennetaan nykyisen kirjaston tiloihin. Kirjastolle rakennetaan uudet tilat mahdollisimman nopeasti ja samaan yhteyteen rakennetaan monitoimitilat kulttuurin ja liikunnan tarpeisiin. Kirjasto siirtyy väistötiloihin entisen ammattikoulun tiloihin, kunnes uudet tilat valmistuvat. Liikunnan ja kulttuurin tarpeisiin rakennettaviin tiloihin haetaan ulkopuolista rahoitusta.

Asko Kauranen (Kesk.) esitti pykälän käsittelyn alussa keskustan valtuustoryhmän puolesta ponnen, että mikäli esitys menee läpi, niin koulukuljetusten osalta tulisi tarkastella onko mahdollista ottaa koulukuljetusten piiriin niitäkin siirtyviä oppilaita, joilla kilometriraja ei aivan täyty. Ponsiesitys hyväksyttiin.

Jouni Jussinniemi (Vas.) luki kokouksessa ennen päätöksentekoa vanhempainyhdistysten tekemän vetoomuksen, jossa esitettiin huolenaiheita kuten koulukuljetuksiin kuluva aika, 5–6 luokkalaisten turvallisuus siirtyessä yläkoulun yhteyteen ja keskuskoulun tilojen terveellisyys, jotka toivottiin otettavaksi huomioon päätöstä tehdessä. Kaupunginjohtaja totesi, että vetoomus merkitään kaupungille saapuneeksi.

 

 

Taustaa (esityslistan pohjalta):

Kouluverkkoasia on ollut vireillä jo pidemmän aikaa. Sivistyslautakunta käsitteli talouden tasapainottamisohjelman mukaista kouluverkkoselvitystä kokouksessaan 26.9.2017 ja esitti, että Ruotasen koulu yhdistetään Ikosen kouluun lukuvuoden 2018 – 2019 alusta lähtien. Kaupunginhallitus yhtyi sivistyslautakunnan esitykseen ja esitti Ruotasen koulun lakkauttamista valtuustolle. Kaupunginvaltuusto päätti kuitenkin, että kouluverkkoasiassa otetaan yhden vuoden lisäaika ja asia tuodaan uudelleen valmisteltuna käsittelyyn syksyllä 2018. Sivistyslautakunta on käynyt kuluvan vuoden kokoustensa yhteydessä lähetekeskustelua kouluverkkoasian valmisteluun. Lähetekeskustelussa on noussut esille kaikkia vaihtoehtoja käsiteltäessä lisäselvityksen tarve 26.9.2017 kokouksessa esitettyyn kouluverkkovaihtoehtoon numero 6, jossa kaikki alakoulut on yhdistetty Ikosen kouluun ja tätä mallia on valmisteltu kevään aikana. Sivistyslautakunnassa käydyn lähetekeskustelun mukaisesti valmistelussa on lähdetty siitä, että tässä yhden alakoulun mallissa kaikki kaupungin 0–4 -luokat toimisivat nykyisen Ikosen koulun tiloissa ja 5–6 -luokat siirtyisivät Keskuskoulun tiloihin, mutta olisivat hallinnollisesti osa Ikosen koulua lukuvuoden 2019–2020 alusta lähtien.

Nykyisellään Keskuskoulun tiloihin eivät mahdu kaikki 5–6 -luokkalaiset. Valmistelussa on pohdittu vaihtoehtoa, jossa nykyinen kirjastotila muutettaisiin opetustiloiksi. Näin saataisiin alakoululaisille oma erillinen osastonsa omalla sisäänkäynnillä. Jotta kirjaston toiminta voisi jatkua nykyaikaisissa, asianmukaisissa ja saavutettavissa tiloissa, edessä olisi uusien tilojen rakentaminen kirjastolle. Uudisrakentamisessa tulisi huomioida tilojen monikäyttöisyys niin kulttuuri- kuin liikuntatiloinakin. Aikataulusyistä kirjasto joutuisi joksikin aikaa väistötiloihin, joiksi on kaavailtu ammattikoulun tiloja.

Kaupunginhallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 10. syyskuuta. Hallituksessa Jorma Leskinen esitti uuden aikalisän ottamista asiassa ja Markku Liuska kannatti sitä. Äänestyksessä kaupunginhallituksen pohjaesitys voitti äänin 4–1. Äänestyksessä annettiin yksi tyhjä ääni.

Kaupunginhallituksen esityksen valtuustolle ovat käsitelleet kokouksissaan myös yhteistyötoimikunta, kyläneuvosto sekä vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto. Pyhäjärven kaupunginhallitus järjesti alakoulujen oppilaiden huoltajille ja muille asiaan osallisille kuulemistilaisuuden Keskuskoululla lauantaina 2. lokakuuta. Tilaisuuden aiheena oli Kouluverkon muutosta koskevan päätöksenteon valmistelu. Asiaan osallisille järjestettiin myös mahdollisuus antaa palautetta useampien eri kanavien kautta.