Pyhäjärvellä mietitään yhden alakoulun mallia

Pyhäjärven kaupungin sivistyslautakunta kokoontuu ensi tiistaina käsittelemään talouden tasapainottamisohjelman mukaista kouluverkkoselvitystä.

Sivistyslautakunnan esityslistalla kerrotaan, että 27.9. sivistyslautakunta esitti talouden tasapainottamisohjelman mukaisessa kouluverkkoselvityksessä Ruotasen koulun yhdistämistä Ikosen kouluun lukuvuoden 2018–2019 alusta lähtien. Kaupunginhallitus yhtyi sivistyslautakunnan esitykseen ja esitti Ruotasen koulun lakkauttamista valtuustolle. Kaupunginvaltuusto päätti kuitenkin, että kouluverkkoasiassa otetaan yhden vuoden lisäaika ja asia tuodaan uudelleen valmisteltuna käsittelyyn syksyllä 2018. Sivistyslautakunta on käynyt kuluvan vuoden kokoustensa yhteydessä lähetekeskustelua kouluverkkoasian valmisteluun.

Lähetekeskustelussa on noussut esille kaikkia vaihtoehtoja käsiteltäessä lisäselvityksen tarve vaihtoehtoon, jossa kaikki alakoulut on yhdistetty Ikosen kouluun ja tätä mallia on valmisteltu kevään aikana. Sivistyslautakunnassa käydyn lähetekeskustelun mukaisesti valmistelussa on lähdetty siitä, että tässä yhden alakoulun mallissa kaikki kaupungin 0–4 -luokat toimisivat nykyisen Ikosen koulun tiloissa ja 5–6 -luokat siirtyisivät Keskuskoulun tiloihin, mutta olisivat hallinnollisesti osa Ikosen koulua lukuvuoden 2019–2020 alusta lähtien.

Oppilasennusteen mukaan kaikki 5–6 -luokkien oppilaat eivät mahdu Keskuskoulun tiloihin. Valmistelussa on pohdittu vaihtoehtoa, jossa nykyinen kirjastotila muutettaisiin opetustiloiksi nimenomaan alakoulun oppilaiden käyttöön. Näin saataisiin alakoululaisille oma erillinen osastonsa omalla sisäänkäynnillä samoin kuin omat wc-tilat. Tilaa on myös tarvittaviin eriyttämistiloihin, pienryhmätiloihin ja oppilashuollon tiloihin sekä tilojen uudistamiseen vastaamaan modernia oppimisympäristöä.

Pykälän perusteluissa kerrotaan, että esillä olevassa vaihtoehdossa on erityisen tärkeää huolehtia myös kirjaston toiminnan jatkumisesta asianmukaisissa ja nykyaikaisen kirjaston edellyttämissä tiloissa. Kirjaston tulisi toimia palvelujen saatavuuden kannalta hyvien ja turvallisten kulkuyhteyksien päässä. Tällaisia tiloja ei ole Pyhäsalmen taajamassa tarjolla, joten edessä olisi uusien tilojen rakentaminen kirjastolle. Uusia tiloja rakennettaessa tulisi huomioida tilojen monikäyttöisyys niin kulttuuritiloina kuin liikuntatiloina päiväsaikaan ikäystävällisen mallin mukaisesti. Nykyisen kirjastotilan muuttamien koulutiloiksi olisi mahdollista aikataulullisesti lukuvuoden 2019–2020 alkuun mennessä, mutta uusien kirjastotilojen rakentaminen ei ole tässä aikataulussa mahdollista, joten kirjastolle tulisi löytää väistötilat. Alustavasti on pohdittu, että väistötiloina toimisivat parhaiten ammattikoulun tilat. Kirjastoväen mukaan ammattikoulu on liian kaukana pysyväksi ratkaisuksi, mutta lisäämällä taajamassa kirjastoauton palveluja, tarjoamalla ikäihmisille yhteiskyytejä kirjastoon ja sijoittamalla lehtien lukusali keskustaan voitaisiin palvelujen saatavuutta kuitenkin parantaa väliaikaisessa käytössä.

Esityslistan mukaan kouluverkkomallia sekä kirjasto/monitoimitilamallia on esitelty kaupunginhallitukselle iltakoulussa sekä kaupungin taloustoimikunnalle. Molemmissa on katsottu mallin jatkovalmistelu tarpeelliseksi. Kaupungin käyttötalouden kannalta yhden alakoulun malli tuo merkittävät säästöt, mutta edellyttää investointeja. Alakoulujen kuntoarviot ovat parhaillaan käynnissä, eikä niiden mukanaan tuomia peruskorjauksien kustannuksia ole vielä tiedossa, mutta aiempien pts-arvioiden kustannuksilla kirjastotilojen muuttaminen koulutiloiksi saataisiin toteutetuksi. Myös uuden kirjasto/monitoimitilan rakentamisen kustannukset ovat vielä arviointiasteella. Huomioitavaa on, että uusien kulttuuri- ja liikuntapaikkojen rakentamiset ovat tukikelpoisia hankkeita.

Kaupungin taloustoimikunta kokoontuu seuraavan kerran 28.5. ja antaa silloin hallitukselle päivitetyn talouden tasapainottamisohjelman hyväksyttäväksi. Kokonaissäästötarve kaupungilla on 2,1 miljoonaa euroa. Lisäksi tulossa on valtuuston iltakoulu 18.6.2018 ja iltakoulun aiheena on kouluverkko. Tavoitteena on saada valtuuston keskustelun pohjalta evästystä kouluverkkoasian jatkovalmisteluun. Kustannusten ja tarkennetun sivistyslautakunnan säästötavoitteen puuttumisen vuoksi sivistyslautakunnalla ei ole mahdollisuutta tässä kokouksessa tehdä varsinaista kouluverkkoesitystä, mutta sillä on mahdollisuus antaa lausunto ensisijaisesta selvitettävästä vaihtoehdosta kouluverkoksi.

Sivistysjohtajan päätösehdotus sivistyslautakunnalle on, että se merkitsee valmistelun tiedokseen ja esittää 18. kesäkuuta pidettävälle valtuuston iltakoululle ensijaisena kouluverkon valmisteluvaihtoehtona yhden alakoulun mallia. Lopullinen sivistyslautakunnan päätösesitys asiasta annetaan valtuuston iltakoulun keskustelun jälkeen elokuussa 2018.

 

(Kuva: Joonas Kärkkäinen)