Energiabisneksestä voi löytyä ratkaisu kaivoksen jatkokäytölle

Pyhäjärven Kehitys Oy toteutti kahden viime vuoden aikana Kaivos energiavarastona -hankkeen Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksen rahoittamana. Hankkeessa selvitettiin tarkemmin pumppusäätövoimalan toteutettavuus Pyhäsalmen kaivokseen. Taloudellisten analyysien avulla saatiin selville muun muassa laitoksen optimaalinen yksikkökoko, energiavaraston mitoitus, rakentamisen aikataulu sekä energiavaraston toimintamalli. Tulosten mukaan energiavarasto sopii erinomaisesti osaksi tulevaisuuden sähköjärjestelmää ja se on teknisesti helposti toteutettavissa Pyhäsalmen kaivokseen.

Havainnekuva energiavarastosta, poikkileikkaus

Pyhäjärven kaivoksesta maailman korkein ja lajissaan ensimmäinen energiavarasto?

Euroopan syvimmän kaivoksen uusiokäyttö edistäisi uusiutuvan energian ja ilmastostrategian tavoitteita sekä lisäisi Suomen energiaomavaraisuutta. Pöyry Energy GmbH:n selvityksen mukaan maailmanlaajuisestikin ainutlaatuinen hanke on toteutettavissa tänne yksinkertaisesti ja edullisesti.

Kaivos energiavarastona -hanke osoittaa, että Pyhäsalmen kaivosympäristöön voidaan toteuttaa maailman suurimmalla, yli 1400 metrin, pudotuskorkeudella toimiva energiavarasto. Pumppuvesivoimaan perustuva energiavarasto hyödyntäisi kaivoksen rakenteita sen jälkeen, kun kaivoksen toiminta loppuu vuonna 2019. Suunnitelmat perustuvat vesivoimaan, suljettuun vedenkiertoon ja olemassa olevan maanalaisen infrastruktuurin hyödyntämiseen, joten energiavarastolla ei ole ympäristövaikutuksia.

Energiavarasto pystyy reagoimaan nopeasti ja suurella volyymilla tuotannon ja kulutuksen välisen eron vaihteluihin. Hankkeen rakentamisajaksi on arvioitu kolme vuotta ja sen tekninen käyttöikä olisi yli 50 vuotta. Hankkeen taloudellisten selvitysten perusteella kannattavin kokoluokka on 75 MW sähkötehon ja 530 MWh kapasiteetin energiavarasto. Jopa 400 MW:n energiavarasto on todettu rakentamiskelpoiseksi.

Energiavarasto lisäisi Suomen energiajärjestelmän omavaraisuutta ja lisäisi sähköverkon toimintavarmuutta

Suomen energiantuotannon perustuminen tulevaisuudessa yhä enemmän uusiutuviin energialähteisiin vaatii uudenlaista kykyä energian varastointiin. Pyhäjärven energiavarasto lisäisi Suomen energiajärjestelmän omavaraisuutta vähentämällä Suomeen ulkomailta tuotavaa säätövoimaa. Energiavarasto auttaisi myös ratkaisemaan pohjoismaisten verkkoyhtiöiden esiin nostamia haasteita muun muassa verkkohäiriöiden ja toimitusvarmuuden osalta.

Kaivokseen toteutettu energiavarasto olisi laatuaan ensimmäinen Suomessa ja myös maailmalla, joten kyseessä olisi myös uusi suomalainen vientituote. Maailmalla tulee olemaan paljon suljettavia kaivoksia, jotka soveltuvat energian varastointiin.

Suunnitelmat perustuvat olemassa olevaan teknologiaan

Tänne suunnitellun energiavaraston käyttämä teknologia perustuu samaan tekniikkaan, jota käyttää yli 96 prosenttia energiavarastoista. Pitkän käyttöiän lisäksi Pyhäsalmen suunnitelmia puoltavat erityisesti energiavaraston koko (7 tuntia), vesialtaan 162 000 kuution volyymi, ylivoimainen 77 prosentin hyötysuhde, pienet käyttökustannukset sekä huolto- ja korjausinvestointien minimaalinen tarve.

Arvioidut epävarmuustekijät liittyvät hankkeen rahoitukseen ja nykyisin voimassa olevaan lainsäädäntöön. Ainutlaatuinen hanke ei sovi sellaisenaan nykyisiin kansallisiin tukiohjelmiin eikä lainsäädäntö tunnista sähkön varastointia. Sähkövarastojen verotusta tulisi myös selkiyttää niin, ettei esimerkiksi sähkön varastoinnista tai siitä aiheutuvista häviöistä tarvitsisi maksaa sähköveroa.

Linkki energiavaraston 3D-visualisointiin

Linkki videoon suunnitteilla olevasta energiavarastosta

Yläkuvassa on havainnollistettu energiavaraston sisätiloja