Yhdistysrekisteri perkaa pois toimimattomia yhdistyksiä

Virallinen lehti on julkaissut luettelon yhdistyksistä, jotka poistetaan yhdistysrekisteristä, elleivät ne anna kuulua itsestään. Pyhäjärvelläkin on runsaasti poistettavia yhdistyksiä.

Seuraavia yhdistyksiä kehotetaan yhdistyslain 41 a §:n 2 mom. nojalla ilmoittamaan Patentti- ja rekisterihallitukselle (PRH) kirjallisesti toimintansa edelleen jatkumisesta.

Ilmoitus on tehtävä viimeistään 12.1.2017

Yhdistykset joilta ei saada tietoa toiminnan jatkumisesta viimeistään edellä mainittuna päivänä poistetaan yhdistysrekisteristä.

Kirjallinen ilmoitus tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@prh.fi tai postissa osoitteella Patentti- ja rekisterihallitus, Valvonta- ja lakiyksikkö, PL 1140, 00101 Helsinki. Ilmoituksen voi myös tuoda PRH:n asiakaspalveluun osoitteeseen Arkadiankatu 6 A, 00100 Helsinki.
Kunta: 626 Pyhäjärvi Pyhäjärvi
126354 Asutus-ja maatilatalousliiton pyhäjärven yhdistys r.y.
42352 EMONIEMEN PIENVILJELIJÄIN OSASTO
R.Y.
87050 HAAPAMÄENKYLÄN PIENVILJELIJÄYH-
DISTYS R.Y.
56190 HANGANLAHDEN PIENVILJELIJÄYHDIS-
TYS R.Y.
38103 HIIDENKYLÄN DEMOKRAATTINEN YH-
DISTYS R.Y.
32005 HIIDENKYLÄN MAAMIESSEURA R.Y.
11876 HIIDENKYLÄN SOS-DEM. TYÖVÄENYH-
DISTYS R.Y.
104822 Hiidenniemen Nuorisoseura r.y.
39122 JOKIKYLÄN DEMOKRAATTINEN YHDIS-
TYS R.Y.
72091 Jokikylän Lähetysyhdistys r.y.
11905 JOKIKYLÄN PIENVILJELIJÄIN YHDIS-
TYS R.Y.
116978 KEHITTYVÄN PYHÄJÄRVEN NUORISO-OSASTO R.Y.
97053 Keskustan Hiidenkylän paikallisosasto ry
97088 Keskustan Kuusenmäen paikallisosasto ry
139592 Keskustan Latvasten-Pitäjänmäen paikallis-osasto ry
97064 Keskustan Pyhäsalmen paikallisosasto ry
96798 Keskustan Rannankylän paikallisosasto ry
113549 Keskustanaisten Pyhäsalmen osasto ry
96785 KESKUSTAPUOLUEEN KOMUN PAIKAL-LISOSASTO R.Y.
98217 KESKUSTAPUOLUEEN LIITTOPERÄN-LOHVAN PAIKALLISOSASTO R.Y.
139591 Keskustapuolueen Lohvan paikallisyhdistys r.y.
102225 KESKUSTAPUOLUEEN PYHÄJÄRVEN KESKUSTA-KLUBI R.Y.
27199 KIEKUAN SEUDUN PIENVILJELIJÄIN OSASTO R.Y.
285 KIEKUAN TYÖVÄENYHDISTYS R.Y.
21128 KOMUN PIENVILJELIJÄIN YHDISTYS R.Y.
12553 Kuusenmäen Nuorisoseura r.y.
138300 Kuusenmäen Vanhustenkotiyhdistys r.y.
21060 LAMMINAHON MAAMIESSEURA R.Y.
95742 Latvasten maamiesseura r.y.
100241 LIBERAALISEN KANSANPUOLUEEN PYHÄJÄRVEN OSASTO R.Y.
47409 Liittoperän pienviljelijäinyhdistys r.y.
87093 LOHVAN ERÄ R.Y.
44037 LOHVANKYLÄN DEMOKRAATTINEN
YHDISTYS R.Y.
19157 LOHVANKYLÄN PIENVILJELIJÄIN YH-DISTYS R.Y.
83518 MAASEUDUN NUORTEN LIITON ORA-VANKYLÄN OSASTO R.Y.
116375 MP-RITARIT R.Y.
129342 Mäki-Latvan Erä r.y.
84812 Niinimäen Korpi-Veikot ry
18319 Niinimäen pienviljelijäin osasto r.y.
84069 OL. PYHÄJÄRVEN JOKIKYLÄN PIEN-VILJELIJÄIN OSASTO R.Y.
82526 ORAVANKYLÄN DEMOKRAATTISET
NUORET R.Y.
56182 Parkkiman pienviljelijäyhdistys r.y.
97164 PELASTAKAA LAPSET PYHÄJÄRVEN OL. OSASTO R.Y.
6107 PYHÄJÄRVEN (O.L) MAAMIESSEURA R.Y.
41575 PYHÄJÄRVEN DEMOKRAATTINEN KUN-NALLISJÄRJESTÖ R.Y.
108630 PYHÄJÄRVEN DEMOKRAATTISET NUO-
RET R.Y.
84608 PYHÄJÄRVEN DEMOKRATIAN PIONEE-
RIT R.Y.
108071 PYHÄJÄRVEN KARJALAISET R.Y.
111470 PYHÄJÄRVEN KOKOOMUKSEN NUO-
RET R.Y.
136154 Pyhäjärven Kuorma-autoilijat r.y.
130613 Pyhäjärven lukion oppilasyhdistys r.y.
145047 Pyhäjärven maatalousseura r.y.
154501 Pyhäjärven Mieswoimistelijat ry
87271 PYHÄJÄRVEN O.L. HAAPAMÄEN MAA-SEUTUTYÖVÄEN AMMATTIOSASTO R.Y.
61482 PYHÄJÄRVEN O.L. RANNANKYLÄN
PIENVILJELIJÄYHDISTYS R.Y.
67471 PYHÄJÄRVEN OL YHTEISKOULUN KAN-NATUSYHDISTYS R.Y.
89743 PYHÄJÄRVEN OL. KUNNAN KANSA-LAISKOULUN TOVERIKUNTA R.Y.
89866 PYHÄJÄRVEN OL. OPINTORAHASTO-YHDISTYS R.Y.
61028 PYHÄJÄRVEN OL. SAMMALLAHDEN MAAMIESSEURA R.Y.
52689 PYHÄJÄRVEN OL. SOSIALIDEMOKRAAT-TINEN KUNNALLISJÄRJESTÖ R.Y.
100476 PYHÄJÄRVEN PIENKIINTEISTÖYHDIS-
TYS R.Y.
106274 PYHÄJÄRVEN PILKKIJÄT R.Y.
21064 PYHÄJÄRVEN RUOTASTEN MAAMIES-
SEURA R.Y.
151296 Pyhäjärven Seudun Kalastajainseura r.y.
115165 PYHÄJÄRVEN SOS.DEM. NUORISO-OSASTO R.Y.
117500 PYHÄJÄRVEN SOSIALISTIT R.Y.
126278 Pyhäjärven Suomi-Amerikka Yhdistys r.y.
83231 PYHÄKUMMUN KAIVOSTYÖNTEKIJÄIN AMMATTIOSASTO R.Y.
38750 PYHÄSALMEN DEMOKRAATTINEN YH-
DISTYS R.Y.
98216 Pyhäsalmen Elintarviketyöläisten ammatti-osasto r.y.
108594 Pyhäsalmen Ilmailukerho ry
82300 PYHÄSALMEN KAIVOSTYÖNTEKIJÄT
R.Y.
92071 PYHÄSALMEN LAULUMIEHET R.Y.
104780 PYHÄSALMEN NAISLAULAJAT R.Y.
160847 Pyhäsalmen Taksiautoilijat ry
163039 Pyhäsalmen Työttömien Yhdistys ry
90008 Ruskaveikot ry
38466 SUOMEN KANSAN DEMOKRAATTISEN LIITON MÄKIKYLÄN YHDISTYS R.Y.
74750 SUOMEN KANSAN DEMOKRAATTISEN LIITON ORAVANKYLÄN YHDISTYS R.Y.
136798 Suomen Kansan Demokraattisen Liiton Pyhä-järven yhdistys r.y.
50378 SUOMEN KOMMUNISTISEN PUOLUEEN LAMMASKYLÄN OSASTO R.Y.
56373 SUOMEN KOMMUNISTISEN PUOLUEEN LAMMINAHON OSASTO R.Y.
84186 SUOMEN KOMMUNISTISEN PUOLUEEN PYHÄJÄRVEN OSASTO R.Y.
45698 Suomen Kommunistisen Puolueen Pyhäsalmen osasto r.y.
56306 SUOMEN KOMMUNISTISEN PUOLUEEN RUOTOSTEN OSASTO R.Y.
104528 Suomen Maaseudun Puolueen Pyhäjärven puolueosasto r.y.
79871 SUOMEN PIENTALONPOIKIEN PUO-LUEEN MURTOPERÄN SEUDUN PUO-LUEOSASTO R.Y.
32351 SÄRKIPERÄN PIENVILJELIJÄIN YHDISTYS R.Y.
19003 Vuohtomäen pienviljelijäinyhdistys r.y.