Mielipide: Miksi Pro Pyhäjärven valtuutetut poistuivat valtuuston kokouksesta?

Kerron lyhykäisesti asian ja perustelut.
Kaupunginhallitus oli yksimielisesti 18.8.2015 päättänyt, että hallituksen esityslistat
lähetetään myös kaupunginhallituksen varajäsenille ja niille valtuustoryhmien
puheenjohtajille, jotka eivät luottamustoimessaan niitä muutoin saa
käyttöönsä.
KuntaL:n 43 pykälän mukaan ”luottamushenkilöllä on oikeus saada kunnan
viranomaisilta tietoja ja nähtäväkseen asiakirjoja, joita hän toimessaan pitää
tarpeellisena, jollei salassapitosäännöksistä muuta johdu”.
Kaupunginhallitus 27.1.2016 § 32” korjasi virheellistä päätöstään” ja poisti
listajakelun varajäseniltä ja ryhmäpuheenjohtajilta. Vedoten asiassa valtuuston
hyväksymään hallintosäännön 7 pykälään.
Hallitus oli perusteluissaan todennut, että lakia oli rikottu monilta osin,ihan perustus
lakia myöten oli löytynyt perustelut syntyneestä virheestä.
Valmistelutekstissä todetaan:”Niin kauan kun johtosääntö on voimassa ei
valtuusto(kaan)ykstyistapauksessa saa poiketa sen määräyksistä muutoin”
kuin sitä muuttamalla.”
Tästä päätöksestä ja tietojensaannin panttauksesta johtuen Pro Pyhäjärvi valtuustoryhmä
tutki kaupunginhallituksen päätöstä, jolla kaupunginhallitus oli joulukuussa
2015 päättänyt kutsua suostumuksensa mukaan valt.tieteenlisensiaatti Veikko
Tikkasen hoitamaan Rinnevaaran viransijaisuutta heinäkuun 2016 loppuun.
Voimassaolevassa hallintosäännössä, sen 63 §:ssä hallintojohtajan tehtäväksi on
merkitty ”toimia tarvittaessa kaupunginjohtajan sijaisena”.
Kaupunginhallitus oli tehnyt virheellisen päätöksen, mistä johtuen Pro valtuustoryhmä
esitti 8.2.2016 kokoontuneelle valtuustolle työjärjestyspuheenvuoron
”Valtuuston puheenjohtaja toteaa, että koollekutsuttu valtuuston kokous ei täytä
lakien eikä hallintosäännön vaatimia laillisuusperusteita asioiden valmistelussa
ja kaupunginhallituksen esittelyssä, joten kokous katsotaan päättyneeksi.”
Asiasta syntyi äänestys, jossa 17 valtuutettua ei kannattanut pro:n esitystä
5 valtuutettua äänesti asian puolesta ja 4 valtuutettua äänesti tyhjää.
Puheenjohtajan päätöksen julkaisun jälkeen Laila Malila Pro valtuustoryhmän
puolesta ilmoitti, ettei se osallistu laittomien päätösten tekoon vaan poistuu.
Lehtiuutisten mukaan valtuuston puheenjohtaja oli ”järkyttynyt” tapahtumasta.
Ilmeisesti suurin järkytys tuli siitä, että näin virheellisesti oli toimittu jaPyhäjärvi
elää siinä tilassa, että kaupunginjohtajan sijaisuutta hoitavalla henkilöllä ei ole
siihen oikeutta hallintosäännön määräyksiä noudattaen. Hallituksen kiusasta syntyi
Pyhäjärven päättäjille suuri imagollinen vahinko. Toivoisi mediankin puuttuvan
tällaisiin vallankäytön vääriin motiiveihin.
Taimi Nurminen
Pro-Pyhäjärvi valtuustoryhmän pj

Kuva Erkki Böhme