Mielipide: Ruotasen kaavaan saatava tolkku

Me asukkaat ja kiinteistönomistajat olemme pettyneet tapaan, jolla Ruotasen alueen kaavaprosessia on hoidettu. Maankäyttö- ja rakennuslain 6 § velvoittaa olemaan vuorovaikutuksessa niiden kanssa, joihin kaava saattaa vaikuttaa. Olemme asianomaisina kuitenkin saaneet lukea asian etenemisestä lehdestä. Uusin luonnos on ollut kaikessa hiljaisuudessa verkossa ja kaupungintalolla, emmekä saaneet kutsua Ruotasella järjestettyyn yleisötilaisuuteen.

Kaavaluonnos on tuotu tietoomme vasta 3.4. Pyhäjärven Sanomissa niin, että meille jäi ainoastaan kaksi päivää aikaa perehtyä esitykseen ja jättää siitä lausuntomme ennen määräajan umpeutumista.

Myös itse kaavaluonnos on kannaltamme kohtuuton. Kaupunki on kaavoittamassa mittavaa teollisuusrakentamista keskelle kulttuurihistoriallisesti merkittävää Mukurinperän kylänmaisemaa.

Esitetyssä muodossaan teollisuus- ja varastoalue tulisi kaavaluonnoksen selostuksessa kerrotun vastaisesti väistämättä aiheuttamaan näkö- ja meluhaittoja ja heikentämään asukkaiden elinympäristön laatua peruuttamattomalla tavalla. 

Samanaikaisesti kaupunki pyrkii maanomistajilta lupaa kysymättä kaavoittamaan kylätietä ja yksityisessä omistuksessa olevia maita yleiseen virkistyskäyttöön. Suunnitelman toteutuminen tekisi Mukurinperän ja Lippikylän kylistä läpikulkualueen, alentaisi alueen viihtyisyyttä ja aiheuttaisi asukkaille merkittävää häiriötä.

Maankäyttö- ja rakennuslain 39 §:ssä määrätään, että yleiskaavan on luotava edellytykset terveelliselle ja turvalliselle elinympäristölle, vähennettävä ympäristöhaittoja, huomioitava asumisen tarpeet sekä vaalittava rakennettua ympäristöä, maisemaa ja luonnonarvoja. Se ei myöskään saa aiheuttaa kohtuutonta haittaa maanomistajille. 54 §:ssä määrätään tämän lisäksi, että asemakaavalla ei saa aiheuttaa kenenkään elinympäristön laadun merkityksellistä heikkenemistä, jos se ei kaavan tarkoitus huomioiden ole perusteltua. Mielestämme kaavaluonnos on ristiriidassa näiden periaatteiden kanssa.

Kaavan tavoitteiden kanssa olemme samaa mieltä. Kannatamme kaivoksen tilojen mielekästä ja ekologisesti kestävää jatkokäyttöä, työpaikkojen ja elinvoimaisuuden säilymistä paikkakunnalla, kevyen liikenteen väylää kaivoksen ohi sekä turvallisia ja viihtyisiä virkistysalueita kaikkien pyhäjärvisten käyttöön. Emme kuitenkaan näe perusteltua syytä sille, miksi näiden tavoitteiden saavuttaminen vaatisi Mukurinperän ja Lippikylän asukkaiden elinympäristön tai rakennetun kulttuuriympäristön turmelemista maakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella.

Me allekirjoittaneet vaadimme kaavaprosessiin läpinäkyvyyttä ja vuorovaikutusta. Kaavan vaikutukset asukkaiden ja kiinteistönomistajien etuihin ja oloihin on otettava huomioon, ja yksityiset maamme on jätettävä rauhaan. Vaadimme, että laillista oikeuttamme terveelliseen, turvalliseen ja viihtyisään elinympäristöön kunnioitetaan. Mielestämme asiaa valmistelleen virkamiehen myös olisi aihetta vastata julkisesti, miksi velvoite ilmoittaa kirjallisesti kaavaluonnoksesta asianomaisille on laiminlyöty ja millä perusteella kaupunki yrittää luvatta ohjata yksityisiä maita yleiseen käyttöön.

Liisa Ilkka, Marjaana Hyvönen, Aino Ilkka, Kerttu Hyvönen, Sirkka Niemi ja Veera Vuorinen

Matti Hyvönen, Kaija Hyvönen, Maija Hyvönen, Pekka Hyvönen, Emmi Hyvönen, Atte Palokangas,

 Antti Hyvönen ja Sari Muhonen

Raisa Hautamäki ja Hannamari Hautamäki

Sirpa Rönkä ja Olli Rönkä

Heli Saarimaa, Eine Tulkku ja Jorma Tulkku

Kaupunki vastaa

Kaupunki on ilmoittanut Ruotasen alueen yleiskaavaluonnoksen käsittelemisestä Maankäyttö- ja rakennuslain 6. pykälän ja MRA 19 pykälän mukaisesti ilmoittamalla muulla kuin Pyhäjärvellä asuville maanomistajille kirjallisesti nähtävillä olosta ja Pyhäjärvisille osallisille Pyhäjärven Sanomien sekä nettisivujen kautta.  

Kaupungin viralliset kuulutukset julkaistaan valtuuston päätöksen  pykälä 95 pvm. 30.10.2017 mukaisesti Pyhäjärven kaupungin tietoverkossa. 

Ruotasen alueen yleiskaavan luonnoksen nähtäville laiton ilmoitus on ollut Pyhäjärven Sanomissa 27.2.2019 sekä kaupungin nettisivuilla ajankohtaisissa ja kaupungin facebookissa. 

Ruotasen alueen yleiskaava on vireille laitettu valtuuston hyväksymässä kaavoituskatsauksessa 28.09.2015 ja ollut mukana jokaisessa kaavoituskatsauksessa sen jälkeen. 

Kaava on edelleen valmistelussa ja ehdotusvaiheen käsittelyyn mennessä työssä otetaan huomioon kaikki saadut kannanotot ja lausunnot koskien kaavaluonnosta ja tehdään tarvittavat muutokset kaavaehdotukseen.

Ruotasen alueen yleiskaavan tavoitteet ovat kaupungin strategian mukaisia.

Kaupunki viranhaltijoineen on toiminut voimassa olevan lainsäädännön sekä päätösten mukaisesti kaavaprosessin edetessä. 

Sami Laukkanen, tekninen johtaja