Kaupunginhallitus kouluverkkopäätöksen jälkimainingeissa

Kaupunginhallitus kokoontui maanantaina käsittelemään Pyhäjärven kaupungin kouluverkkoa koskevaa kuntalaisaloitetta.

Kaupungille toimitettiin 9. marraskuuta kuntalaisaloite Ruotasen, Rannankylän ja Emolahden koulujen jatkamisesta toistaiseksi. Aloitteessa toivotaan, että kaupunginvaltuusto päättää koulujen jatkoajasta ja asettaa työryhmän selvittämään sivistystoimen vaihtoehtoisia säästötoimia ja kehittämistoimia.

Kuntalain mukaan kuntalaisaloite on otettava käsittelyyn kuuden kuukauden kuluessa sen vireille tulosta, jos aloitteen tekijöinä on vähintään kaksi prosenttia kunnan asukkaista. Pyhäjärvellä se tarkoittaa 105 henkilöä.

Kaupunginhallituksen esityslistalla ei kerrota adressin allekirjoittajien määrää. Siinä todetaan vaan, että kuntalain mukainen määrä täyttyy ja allekirjoittajalistat ovat nähtävissä kokouksessa.

– Aloitteen allekirjoitti yli 500 henkilöä. Se on kiertänyt sekä paperisena, että nettiadressina. Oletin, että aloite olisi ollut jo aiemmin käsittelyssä, mutta hyvä että tässä vaiheessa ainakin. Lain mukaan se täytyisi kuitenkin käsitellä myös valtuustossa. Toivoisin, että päättäjät muuttaisivat mieltään kouluasiassa. Eihän tässä ole mitään järkeä, toteaa aloitteen puuhanaisena toiminut Heidi Aflecht, jonka oma poika käy Ruotasen koulua.

Kaupunginhallitus päätti todeta, että Pyhäjärven kaupunginvaltuusto on jo viime kesäkuussa, hyväksyessään kaupungin tasapainotusohjelman, linjannut kouluverkkoratkaisun olevan keskeinen talouden tasapainotuksen keino. Kaupungin taloustilanne on yhä vaikeampi ja aloitteessa toivotut toimenpiteet vaikuttaisivat kaupungin käyttötalouteen kustannuksia nostavasti. Kaupunginhallituksen mukaan kouluverkkoselvityksen valmistelussa on otettu huomioon päätöksen vaikutukset lapsiin ja perheisiin. Koulukiinteistöjen osalta tehtiin valmistelua varten kaupunginhallituksen mukaan riittävät kuntotutkimukset.

Jorma Leskinen teki kokouksessa vasemmiston ryhmäesityksen, jonka mukaan muun muassa kansalaisten osallistumisoikeus ei toteudu, jos Pyhäjärven kaupunginhallitus ei ota aloitetta ja sen tueksi kerättyä nimilistaa uudelleen käsittelyyn.

– Esitän, että kuntalaisaloite käsitellään kaupunginvaltuustossa ennen lopullista päätöstä. Lisäksi kouluverkkoasia on edelleen hallinto-oikeudessa ja lopullista päätöstä ei ole vielä tullut, Jorma totesi.

Vasemmistoliiton ryhmäesitystä ei kannatettu, joten se raukesi. Kaupunginhallitus totesi, ettei aloite anna aihetta muihin toimenpiteisiin. Aloite todettiin loppuun käsitellyksi.

 

Samassa kokouksessa käsiteltiin myös kouluverkkopäätöksestä tehtyä valitusta. Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on pyytänyt kaupunginhallitusta joko hankkimaan valtuuston lausunnon, tai jos se on kunnan hallintosäännön mukaan mahdollista, antamaan lausunnon valituksen johdosta.

Heidi Aflecht on valituksellaan vaatinut Pohjois-Suomen hallinto-oikeutta kumoamaan Pyhäjärven kaupunginvaltuuston tekemän päätöksen ja palauttamaan asian uudelleen valmisteltavaksi ja käsiteltäväksi kunnan toimielimiin päätöksentekoa varten sekä kieltämään edellä mainitun päätöksen täytäntöönpanon tai sen jatkamisen ennen tämän asian lopullista ratkaisua.

Perusteluina Aflechtin tekemässä valituksessa ovat muun muassa lainvastaiset valituskiellot. Päätökseen liitetyn valitusosoituksen mukaan päätöksen kohdista kaksi ja kolme ei saisi valittaa, koska ne koskevat valmistelua tai täytäntöönpanoa. Aflechtin näkemyksen mukaan kyse ei kuitenkaan ole valmistelusta tai täytäntöönpanosta, vaan lopullisista päätöksistä, joilla nykyiset kirjastotoiminnot siirretään väliaikaisesti ammattikoululle ja päätetään uuden kirjasto- ja monitoimitilan rakentamisesta.

Päätöksen lainvastaisuutta valituksessa perustellaan muun muassa kuntalaisten kuulemisen, tiedottamisen ja vaikuttamismahdollisuuksien varaamisen laiminlyönnillä.

– Koulujen lakkauttamista koskevassa asiassa ei ole kuultu lainkaan lakkautettavaksi suunniteltavien Ruotasen, Rannankylän ja Emolahden koulujen oppilaita, oppilaiden vanhempia tai opettajia. Edellä mainituilla kouluilla ei ole järjestetty yhtään tiedotus-, keskustelu- tai kuulemistilaisuutta. Selvää on, etteivät kaikki perheet ole päässeet paikalle yleiseen Keskuskoulun tilaisuuteen. Myöskään vastaanottavan Ikosen koulun oppilaita, oppilaiden vanhempia tai opettajia ei ole kuultu asiassa, valituksessa todetaan.

Myös järjestetyn tilaisuuden kestoa ja sähköisestä palautemahdollisuudesta tiedottamista ja sen lyhyttä kestoa kritisoitiin.

Heidi Aflecht näkee, että myös kirjaston siirtäminen ja uuden kirjasto- ja monitoimitilan rakentaminen edellyttäisivät kuntalaisten kuulemista.

– Kuten kaupunginvaltuuston pöytäkirjan otsikossa todetaan, valtuuston olisi tullut pykälän 81 osalta päättää asiasta ”Talouden tasapainottamisohjelman mukainen kouluverkkoselvitys”. Otsikossa ei mainita kirjaston muuttoa tai uuden monitoimitilan rakentamista, Heidi perustelee.

Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessa jaetun lausunnon annettavaksi Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle. Lausunnossa todetaan muun muassa, että valituksessa ei ole esitetty yhtään lakiin nojautuvaa perustetta, jonka vuoksi kaupunginvaltuuston päätös tulisi kumota. Kaupunginhallitus pyytää lausunnossaan Pohjois-Suomen hallinto-oikeutta hylkäämään valituksen perustettomana.

 

Jaana Salo