Pyhäjärven valtuusto vaati yksimielisesti Ppky Selänteen erityistilintarkastusta

Pyhäjärven kaupunginvaltuuston kokous 3.10.2016.
Muistiin merkitsi Kirsi Haapea. Muistiinmerkitsijä on voinut kuulla väärin tai epätarkasti. Puheenvuoroja ei ole stilisoitu.

Poikkeuksellinen kokous, käsitellään vain yhtä asiaa.

1. Nimenhuuto, paikalla 21 varsinaista ja 6 varavaltuutettua sekä

Kj, hallintojohtaja, kaupunginsihteeri .

2. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kauko Tikkanen ja Jorma Leskinen

4. Työjärjestys hyväksyttiin

5. Kaupunginvaltuuston kutsuminen koolle kuntalain 54.2 pykälän perusteella.

Kaupunginjohtaja Veikko Tikkanen: Meillä yksi ainoa asia käsiteltävänä, koolle kutsumista pyytäneitten ilmoittamaa asiaa varten. Tässä momentissa mainittua pyyntöä yli neljäsosan valtuutetuista sitä vaatiessa ei ole mahdollisuutta pitkittää ja viivyttää, valmisteltava kiireellisesti ja tuotava valtuuston käsittelyyn.

Erityistilintarkastus on kovin harvinainen kuntayhteisössä ainakin aiempina vuosina. Enenevässä määrin viime vuosina on tehty tällaisia.

Valmisteluun liittynyt myös se että on pitänyt tutkia ovatko kuntayhtymän hallituksessa olevat esteellisiä vai ei. Kuntalaissa tai sen selitysoppaissa erityistilintarkastusta ei näy. On pitänyt hakea neuvoa siitä miten muissa toimielimissä mukana olevat luottamushenkilöt ja viranhaltijat ovat esteellisiä kaupungin tilinpäätöstä koskevissa asioissa. Siitä löytyy maininta: mikäli tilintarkastajat ovat esittäneet ns. puhtaan eli vakiomuotoisen tilintarkastuksen ja esittävät tilinpäätöksen hyväksymistä ja tili- ja vastuuvapauden myöntämistä, tällöin eivät ole esteellisiä. Tätä kohtaa voi soveltaa niin että asianomaisten ihmisten itse ratkaistavissa ovatko esteellisiä tässä asiassa joka koskee erityistilintarkastuksen vaatimista kuntayhtymässä.

Erityistilintarkastus on minun saamani tiedon mukaan harvinainen, toinen kerta Pyhäjärven kaupungin lähihistoriassa kun on vaadittu. Edellinen kerta 2011.

Sitä tarvitaan kun epäillään taloudenhoidossa tai hallinnossa epäselvyyksiä. Näiden epäselvyyksien selvittämiseksi ja epäilyjen poistamiseksi tehdään erityistilintarkastus.

Olen selvittänyt kuka on asiakas tässä erityistilintarkastuksessa koskevassa asiassa, kenelle se kohdistetaan.

Mikä Pyhäjärven rooli on tässä. Valtuusto ylimpänä päättävänä elimenä voi vaatia erityistilintarkastusta. Nyt vireille tulo 11 valtuutetun ja 2 varavaltuutetun pyynnöstä kutsuttu koolle valtuusto tätä käsittelemään.

Erityistilintarkastusta vaativan tehtävä on määritellä mihin kohdistetaan: vuosiin 2014 – 2015. Niihin jotka suurimman epäilyn kohteena siitä lähtien kun kaupunginvaltuusto 20.6. käsitteli Selänteen tili- ja vastuuvapauden myöntämistä, hyväksyi tilinpäätöksen ja vastuuvapauden.

Onko kaupunginvaltuusto oikea toimielin vaatimaan kuntayhtymässä erityistilintarkastusta, sitä pitänyt hakea laeista joissa on selvät pykälät erityistilintarkastuksesta, Kuntalaissa ei, osakeyhtiö-, asunto-osakeyhtiö- ja osuuskuntalaissa on. Osakeyhtiölaissa osakkeen omistaja voi hakea erityistilintarkastuksen toimittamista tietystä ajanjaksosta, tietystä toimenpiteestä tai tietystä asiasta.

Kaupunginvaltuusto vertautuu osakeyhtiölaissa tarkoitettuun osakkeenomistajaan.

Osakeyhtiölaissa erityistilintarkastajan on oltava luonnollinen henkilö jolla on pätevyys ja asiantuntemus. Mediassa on ollut että myöhemmin selvitetään miten kustannukset jaetaan. Nyt puheena oleva erityistilintarkastus on Selänteen hallintokulu, yhtiö vastaa erityistilintarkastuksen kuluista. OY-laissa on maininta että erityistapauksessa kokonaan tai osittain voi tuomioistuin vaatia korvaamaan erityistilintarkastuksen vaatinutta. Oy-lakia pidetty johtona tämän asian käsittelyyn.

Sisäinen valvonta tai sen puuttuminen yksi kohde johon erityistilintarkastusta, jos valtuuston päätökseksi tulee, on kohdistettava. On epäilyjä monissa kohdin. Viimeksi viime perjantaina totesimme että osana kiinteitten sairaalalaitteiden hankintaa tekninen toimisto on kilpailuttanut pesu- ja desinfektioautomaatiolaitteen, kuivaus- ja säilytyslaitteen yhteensä 45 000 euroa, ja Selänne on suorittanut maksun. Toinen kohta: hankittu kiinteitä sairaalatarvikkeiden suojakaappeja 23 000 eurolla, samalla tavalla laskutustiedoissa Pyhäjärven kaupunki, ja Selänne oli maksanut.

Tämä riittänee esimerkiksi siitä että sisäisessä valvonnassa, jossa esimerkiksi laskujen maksaminen lisäksi tarkastetaan, on jäänyt tarkastamatta. Kuinka usein tällaisia tapahtunut ja kuinka suurissa asioissa. Nythän olemme kaupunginhallituksen esityksessä päättäneet että kohdistetaan erityistilintarkastuksen vaatimus tilikausiin 2014 – 15. Sisäisen valvonnan ohjeistuksen puutteessa tämä on tämän vuoden asia.

Tilinpäätöksen esittämistapa, ja epäselvyydet eri vuosien tilinpäätöskertomuksissa, miten ne toistuvat seuraavan vuoden talousarviossa ja taloussuunnittelussa. Esimerkiksi vakanssien lukumäärä, henkilöstömäärät, esim. varhaiskasvatuksessa. Todetaan että vakanssien määrästä on vähennetty kuntiin siirtyvien henkilöiden määrä, mutta ei selviä mikä on lopullinen määrä kun puhutaan samassa virkkeessä vakansseista ja henkilöstömääristä.

Onko vuonna 2016 lisätty henkilöstömäärää 85:llä, ei käy selville. Erittäin todellinen ongelma jäsenkunnan päättäjien ja viranhaltijoiden päästä selville.

Paikkakuntakohtaiset kustannusten kohdentamiset. Kohdentuvatko kustannukset jäsenkunnissa oikein. Vyörytetäänkö kustannuksia kuntiin ilman asianomaista palvelusuoritusta. Onko kuntien kesken jaetut henkilöstökulut jaettu läpinäkyvästi. Henkilöstön rahapalkkamenot kunnittain noudattelevat henkilökunnan ja asukkaiden määrää. Vastaako asukasluvun suhdetta, pystyykö erilainen palvelutarve selittämään niin paljon. Tulee selvittää.

Millä tavoin mitataan kuntaan kohdistuvan työpanoksen määrä. Ei ole otettu käyttöön digitaalista mittausta.

Olen laskenut että jos 13, 9 miljoonaa euroa henkilöstömenot Haapajärvellä ja 11,9 Pyhäjärvellä (Yht. lähes 25 miljoonaa) mikä Haapajärven ja Pyhäjärven prosenttiosuus on, Haapajärvi 53 %, Pyhäjärvi 46 %. Asukasluku Haapajärvi 7400, 54,7 % , kun lasketaan yhteen asukasluvun summasta kuinka paljon per asukas pitäisi olla Haapajärvellä 2318 e, on tilinpäätöksessä 1869, Pyhäjärvellä 1716 e, on tilinpäätöksessä 2015 2165 e.

Jos henkilöstön palkkakulut lasketaan henkilöstö- ja asukasmäärän suhteessa, voidaanko suuremmilla palvelutarpeilla noin suuri heitto selvittää. Jos voidaan ok, jos ei voida, se pitää selvittää. Muuten epäilyt eivät lopu koskaan. Jatkuu aina se tilanne että suuri osa luottamushenkilöiden ja virkamiesten työaikaa menee kuntayhtymän asioissa, ei pitäisi.

Henkilökunnan määrät. Vakinainen henkilökuntamäärä 2010 vuodesta kasvanut 688:sta 738:aan. Sijaisten määrä 253 – 246. Kaikki yhteensä 940 -984. 15 400 asukasta kuntayhtymässä, 781 henkilökunnan koko määrä, 870 tilinpäätöksen mukaan.

Kallion kuntayhtymässä 33 000 asukasta, henkilökuntaa 822. Näin epätäsmällisesti kun ilmoitetaan määriä, ei kukaan pysty hallitsemaan eikä sanomaan onko luotettavaksi käsitelty, Annettava ammatti-ihmisen selvitettäväksi mikä on lopullinen totuus.

18.8. kuntayhtymän hallitus on päättänyt keskeyttää laboratorioanalyysin aloittaminen uudestaan Pyhäjärven terveyskeskuksessa. Ei oteta todeksi millaista riskiä aiheutetaan Pyhäjärvelle. Siihen haettu ja saatu valtionavustus, erityisavustuksia koskevan asetuksen mukaan: jos valtionavustuspäätöksessä tarkoitettuun käyttötarkoitukseen ja siihen liittyviin olosuhteisiin tulee muutos, on viipymättä ilmoitettava aluehallintoviranomaiselle joka tekee päätöksen. Ei ole pieni summa, riskeerataan valtionavustuksen takaisin maksaminen, jos virheellisesti tai liikaa tai perusteettomasti saatu. Turha meille sanoa ettei kuntayhtymä olisi korvausvelvollinen, sillä perusteella että ei ole ppky:n hakema valtionavustus.

18.8. kuntayhtymähallituksen Pyhäjärven jäsenet (KOLME) äänestäneet keskeyttämistä vastaan. Päätöksellä tehty sopimusrikko, menetelty hallintolain vastaisesti. Sen mukaan suojeltava perusteltuja odotuksia. Laissa sanotaan että mitä kuuluu pykälän taakse: oikeutettujen odotusten luottamus. Viranomaisen tulee noudattaa tekemiään päätöksiä ja siihen perustuvia lupauksia. Viranomaiselta kielletty tekemästä taantuvasti päätöksiä tai toimenpiteitä. Tässä rikottu hallintolakia ja hallintokäytäntöä. Odottaisin että suhtauduttaisiin lakiperusteisesti eikä keskustellen, tehtäisiin kauppatavaraksi sellaista mikä ei ole kauppatavaraa.

Selänteessä ainoa toimivaltainen elin ympäristöasioissa on Selänteen ympäristölautakunta. Sen viranhaltija kieltäytynyt toistuvasti Ruotasen lamellitalojen purattamista koskevasta päätöksestä. Kävi selväksi kun täällä ympäristölautakunnan esittelijä sanoi, että ei kutsu koolle, ei esittele, ei peruste se että ennakoi ettei mene lautakunnassa läpi.

Hän sanoi että vain jos Pyhäjärvi tekee kirjallisen sitoumuksen että maksaa kaikki kulut mitkä siitä aiheutuvat. Ympäristölautakunta päättää, se myös maksaa, ja jaetaan peruskuntien suhteen, Pyhäjärven osuus 32 %. Sitten haetaan asianomaisilta jotka jättäneet talot siihen kuntoon missä ne ovat, yksi on ilmaantunut. Haetaan ulosottoteitse.

Jos purattamispäätöksen tekee ympäristöviranomainen ja maksaa toinen, ei käy. Se on hallinnon kulu, kuntayhtymän pitää toimia niin kuin sen lain mukaan tulee toimia.

Sanoin että kuntayhtymän itsensä kannalta , luottamuksen palauttamiseksi, tämä eritystilintarkastus olisi pitänyt tehdä kuntayhtymän omalla päätöksellä. Jos epäily näin vankalta taholta kuin kaupunginvaltuustosta pyydetään, ei enää neuvotteluja tarvitaanko, epäilyjen hälventämiseksi tehtävä.

Puheenjohtaja Kimmo Sarkkinen

Saatiin Tikkaselta selkeä kuva että tarttis tehdä jotain. Kaikkien etu että selvitys tehdään. Korostan, kaupunginhallituksen päätösehdotus esittää että valtuusto päättää että vaatimus erityistilintarkastuksesta vuodelta 2015, hallitus lisäsi vuoden 2014.

Asko Kauranen: Lisäyksenä: samat asiat Pyhäjärvellä jäsenkuntien kuntajohtajat ja hallitusten pj:t käyneet läpi. 27.10. kuntayhtymän hallitus käsittelee laboratorioasian.

Sarkkinen:_Viisainta että emme syyllisty loukkauksiin Selänteen henkilöstöä tai muita kohtaan. Ensin tutkitaan ja sitten hutkitaan. Rikosta ei ole ennen kuin on todistettu. Selvitetään mitkä epäilyistä pitävät paikkansa ja mitkä kuuluvat erityistilintarkastuksen piiriin.

Jukka Tikanmäki: Puhun Keskustaryhmän puolesta, onko luottamuspulasta kyse, ei niinkään rikoksesta. Luottamuspula poistuisi. Yksimielisesti esitämme esityksen hyväksymistä. Kesäkuun valtuustossa valtuusto myönsi tili- ja vastuuvapauden. Kaupunginhallitus lähti viemään asiaa että tarkastuslautakunnan Pyhäjärven jäsenet ottaisivat siellä esille ja siellä selvitys. Kieltäytyivät, ei edennyt. Osa valtuutetuista nyt tehnyt esityksen asiasta. Kalustohankintojen 200 000 määräraha terveyskeskukseen, Pyhäjärven esitys hankintasuunnitelmasta, että tekninen lautakunta kilpailuttaisi ja Selänne maksaisi, en pysty sanomaan onko tässä kyse siitä. Sovittiin menettelytavaksi koska hankintaosaaminen oli täällä. Kaupunginjohtaja oli eri, tiedonsiirto ei ole toiminut. Ei vielä sano onko oikein vai väärin. Että palaa luottamus kaikille.

Sarkkinen: Kalustohankintojen selvitys, tekninen puoli kilpailutti koska heillä yhteys kalustomyyjiin ja osaavat kilpailuttaa, ja Selänne maksaa.

Raija Leppäharju: Tarkastuslautakunnan jäsenenä Pyhäjärven kaupunginhallitus esitti että minulle ja Markku Liuskalle toimeksianto, kieltäydyimme koska tehtävä ei kuulu tarkastuslautakunnan jäsenille, vaan kuntayhtymähallitukselle. Jos meillä olisi ollut mandaatti olisimme ilomielin sen tehneet.

Esitti lukuja. Toivon että pistää ajattelemaan mistä kyse ja miksi erityistilintarkastusta tarvitaan. Henkilöstötilinpäätöksessä lukee että rahapalkkamenot noudattelevat asukkaiden ja henkilöstön määrää. 36 miljoonaa euroa henkilöstökulut, jaettuna asukkaiden määrällä 1915 euroa, 2090 euroa vuonna 2015.

Haapajärven osuus 1914 asukasta kohti, 7014 asukasta, pitäisi tulla 14,5 miljoonaa, tilinpäätöksessä 13,1. Näyttäisi että vuonna 2015 15,5, tilinpäätöksessä 13,9 , eroa 2,6 miljoonaa.

Pyhäjärvi 5733 asukasta, 10,9 miljoonaa euroa osuus palkkamenoista, 242 000 euroa enemmän kuin asukasluvun suhteessa laskettuna olisi.

Reisjärvi ja Kärsämäki samalla lailla laskettuna. Minun älymääräni ei riitä tätä selvittämään.

Näitä vertailuja meidän pitäisi tehdä. Kirjanpidossa on kaikki mahdollista.

Vaatii selvitystä.

Henkilöstön lukumäärä. Vaikka kuntayhtymän alueella asukasmäärä vähentynyt henkilöstömäärä on kasvanut, onko tapahtunut tekevässä portaassa vai johtoportaassa. Otettu yhteyttä että tekevässä portaassa tarvitaan lisää käsiä.

2010 910 henkilöstö, 2013 984, 2015 870.

3500 asukasta vähemmän, josta 2600 Kärsämäki, noin 1000 vähentynyt asukasmäärä. Eikö sen pitäisi näkyä henkilöstössä. Miten henkilöstö sijoittunut, miten yhteiset vakanssit jaetaan kolmen kunnan alueella, missä tekevät työnsä, onko uudelleen organisoitu Kärsämäen lähdön jälkeen.

Haapajärven asukasmäärä 35 % suurempi kuin Pyhäjärven. Sanottiin että noudattelee henkilöstön ja asukkaiden määrää. Näin tulisi Haapajärven osuudeksi 16 me, ja on 13.9.

Näkökulma, kun valmisteltiin Selänteestä eroamista, selvitettiin paljonko maksaisi jos olisi erottu. Kartoitettiin mikä henkilöstömäärä siirtyisi Pyhäjärvelle hoitamaan soten ja varhaiskasvatuksen, perusteellinen selvitys Jukka Lehtosaarelta, 220 ihmistä hoitaa Pyhäjärven sosiaali- ja terveystoimen, nyt todennäköisesti ei tarvittaisi niin paljon.

Jos 220 henkilöä hoitaisi, mitä maksaisi.

Henkilöstökulu 33,1 miljoonaa, noin 870 henkilö palveluksessa, keskimäärin yhden työntekijän palkka 38 000 sosiaalikuluineen. Jos 220:lla hoidetaan, tulisi Pyhäjärven osuudeksi noin 8,4 miljoonaa. Säästöjä syntyisi jos olisi omissa hoteissa, olisi meidän juttu.

Laboratoriokulut Haapajärvellä 3,36, Pyhäjärvellä 4,99, Reisjärvellä 5,15 per näytteenotto. Merkittävä ero , miksi.

Miksi Selänteen tarkastuslautakunta ei ole puuttunut. On puuttunut mutta ei tapahtunut mitään. Haluaisin täsmentää sitä, että ei ole edelleenkään toteutunut, olemme jo aikaisemmin tuoneet esille.

Lopuksi haluan tuoda esille, että vastaako palvelutaso niitä sitoumuksia joihin kuntayhtymä on sitoutunut. Jäsenkuntien maksuosuuksista luki: Jokainen kunta vastaa asukkaidensa käyttämistä omakustannushintaisista palveluista jne.

Ei pidä käsittää sellaisena että Pyhäjärvi hyökkää ja epäillään rikoksia. Jos kuntayhtymä haluaa säästöjä, ne pakollisia kuntien talouden heikentyessä, suuret erät henkilöstökulut ja ostopalvelut niitä joihin puututtava.

Sarkkinen: Todettu että asukasluvut erilaisia ja palvelujen tarve erilainen. Tilinpäätöksen tarkastelussa ammattilaiset kykenevät lukemaan niitä, ei tavallinen kengänkuluttaja pysty, pitää luottaa mitä asiantuntijat sanovat. Ei syytetä viranhaltijoita että olisi tahallaan tehty rikollista ja jaettu kuluja väärin kuntiin. Antaa tarkastajien tarkastaa ja pulinat pois.

Dennis Tammela: En samaa mieltä että yksi pilkku ei merkitse. Selänteessä virheitä sattuu ja kun niitä tulee niihin tottuu. En ryhmän kannalla tässä.

Seppo Pietikäinen: Olaan hyvin tärkeän asian edessä. Olen Selänteen hallituksen varajäsen, sitä kautta vastuullinen. On hyvä puhua. Ei syytellä, asiat pöydälle ja sillä siisti. Toivottavasti nämä puheenvuorot antavat valtuutetuille.

Selänteellä huonot lähtökohdat, perustui kuntaliitokselle, 10 vuotta ollut tappelua. Ei lähtenyt liikkeelle terveellä pohjalla. Edellisen kaupunginjohtajan selvitys oli vaatiko erityistilintarkastusta.

Erityistilintarkastus tulee näyttämään kuinka menty eteenpäin. Jos Raijan esitys sinne päin, on hyvä selvittää.

Kenellä vastuu, kuntayhtymän hallituksella, meillä. Toinen ryhmä on kuntayhtymän virkamiehet. Oravanpyörä: hallituksen pitää valvoa että virkamiehet tekevät laillisia ja oikeita päätöksiä, vastaavasti viranhaltijoiden katsottava että hallituksessa tehdään oikeita päätöksiä. Sillä perusteella olen allekirjoittanut vaatimuksen erityistilintarkastuksesta.

Sarkkinen: Virkamiehillä virkavastuu, eivät voi esittää puuta heinää, kunnissakin siirretty päätöksentekoa virkamiehille.

Eeva Aulakoski: Esimerkkinä yhteiset vakanssit, kun Selänteeseen mentiin ei ollut näin paljon yhteisiä vakansseja. On pyydetty ja henkilöstö- ja talousjohtajalta paljonko yhteisiä vakansseja. 20.6. kolme eri versiota: 103, 89, ja 68 yhteistä vakanssia. Mikään niistä ei pidä paikkaansa. Erikoista, jos yrittäjältä kysyy paljonko työntekijöitä ja vastaa onko 10 vai 50. Pitäisi tulla tarkempaa tietoa. En pidä hyvänä menettelytapana.

Kalevi Lehtomäki: Minullekin erityistilintarkastus sanana jo harvinainen, tulee mieleen että suuria rikoksia etsitään. Jossakin on mennyt pieleen. Onko hallintosysteemi pettänyt. Kun oltiin alulle kehittämässä, Nivalakin oli mukana, keskustelut sujuivat hyvässä hengessä, oli termi sijoituspaikkaetu, se jäänyt pois. Eikö ole päästy asiallisesti neuvottelemaan. Jatkossakin pitäisi säilyttää neuvottelusuhteet ja pystyä asiallisesti keskustelemaan.

Eräs lääkäri on sanonut, että Suomessa lääketiede kehittynyt niin paljon että melkein jokainen meistä on sairas, kulutkin nousevat.

Korkein päätösvalta on meillä tässä valtuustossa. Sen jälkeen tarkastuslautakunnalla on valtuutus etsiä tilintarkastajan kanssa miten toimittu, annetaan valtuustolle raportti. Meidän valtuutettujen ei tarvitse olla asiantuntijoita, tarkastuslautakunnan on käytettävä asiantuntijoita. Jos näin menisi saataisiin budjetti tasapainoon ja vielä parempi että saadaan Haapajärvi maksamaan.

Laimi Shemeikka: Kalevin ajatusta jatkan, kuntayhtymähallitusten jäsenten rooli, käykö niin kuin pitkään samoja asioita hoitaville käy, että urautuu, on riskinsä pitkään mukana olevilla. Rahan käyttöön liittyvät asiat tilintarkastus voi selvittää. Tarkastuslautakunnan roolista voi olla monta mieltä, ovat laittaneet huomioitaan lausuntoihin mutta sana ei ole muuttunut lihaksi. Jos luottamusta puolin ja toisin neuvottelijoilla, päämiehillä ja johtajilla niin voi lähteä vaikka yhdessä hevosvarkaisiin. Nyt ei voida luottamusta allekirjoittaa näiden lukujen valossa. Kiitos kaupunginjohtajalle ja Raija Leppäharjulle.

Raija Leppäharju: Onko huomautuksia otettu huomioon, toivoo että niitä luettaisiin.

Tikanmäki: Leppäharjun laskelmat jos väkiluvun mukaan toteutettaisiin kuntannusjako, tulee erilainen luku. Pyhäjärvi Suomen sairain kunta, numero ykkönen, henkilöstömäärään suurin syy tässä salissa ja vaatimukset henkilöstömäärän lisäämisestä. Toisessa keskustelussa esitetään että pitää saada lisää sinne ja toisessa keskustelussa että pitää vähentää. Ei heitetä turhia epäilyksiä, vaan tehdään kunnolla selvitys ja ruoskitaan itseä jos on aihetta.

Laila Malila: Kiitollinen että asiat lähtevät juoksemaan, joka vuosi sama epäilys että onko kustannukset jaettu oikein. Rivivaltuutettuina uskomme että asiat ovat oikein kun ei ole parempaa tietoa. Tarkastuslautakunta katsoo vain onko taloudelliset tavoitteet toteutuneet, tilintarkastajan kanssa voidaan neuvotella mutta tileihin ei ole vara koskea.

Ei vastaan sanomista, erityistilintarkastus on suoritettava. Toivon että sen tekee täysin riippumaton henkilö.

Väitän että kaikki valtuutetu ajattelemme samalla tavalla, kyse Pyhäjärven kuntalaisten edusta, emme syytä ketään eikä tarkoitus ole osoitella. Voisimme myös Pyhäjärven kaupungin osalta ajatella, että ymmärrämmekö me asiat.

Ulotamme erityistilintarkastuksen myös vuodelle 2013, sen jälkeen ei nokan koputusta.

Minusta valtuuston puheenjohtajan ei kuulu kommentoida puheenvuoroja.

Taimi Piippo: Sos dem valtuustoryhmä yksimielisesti kannattaa kh:n päätöstä suorittaa erityistilintarkastus.

Pekka Päivärinta: Porukka yksimielinen että erityistilintarkastus tarvitaan, hyvä aika tarkastaa. Nyt pitää muistaa että luottamuspula yleistermi, ei syyllistetä valtuutettuja, ei saa kuvitella että tämä pelastaisi Pyhäjärven talouden. Ilahduttaa tässä keskustelussa että esitelty Selänteelle erilaisia asioita, virkojen vähentämistä ja lisäämistä. Virkamiehet ajattelee että tekee mitä tahansa aina puolet kannattaa.

Aila Kauranen: Kuntayhtymän tehtävä huolehtia kuntayhtymän edusta, ei sanota että Pyhäjärven kaupungin edusta, se on meidän tehtävä. Meidän asia on rakentaa tätä, kaupunki huolehtii omasta edustaan. Herää ajatus, että henkilöstön määrä epäselvästi esitetty, joko en osannut kysyä tai dokumentaatio epäselvä. Tätä keskustelua käytäisiin että täsmentyisi niin että saataisiin vastauksia. Joittenkin palvelujen hoitaminen, mitä maksaa, kun sekä kunta tuottaa että Selänne tuottaa, kumpaa käytetään, ei pystytä ottamaan kustannustietoisuutta huomioon kun ei tiedetä mitä maksaa.

Ei ruveta hutkimaan vaan pidetään mieli avoimena ja katsotaan, odotetaan erityistilintarkastuksen lopputulosta. Epäluottamuksen poistaminen tärkeää, se on iso varjo, osataan asettua todellisuuteen jos epäluottamus on aiheetonta.

Henri Kyllönen: On ollut antoisa ilta, päästy oikeisiin asioihin. Kaupunginjohtajalla hyvä esittely, saadaan ristiriitaista tietoa, eivät meille avaudu. Toivon että jatkossa parannettaisiin meidän suuntaan raportointia niin että jokainen sen ymmärtää. Toivoo ettei erityistilintarkastus jää pintapuoliseksi. Kissa on nyt pöydällä.

Asko Kauranen: Selvä että erityistilintarkastusta esitetään. Ei pidä tuudittautua odotuksiin, tosiasia että talous ei tätä menoa kestä, haettava tasapainoa. Työryhmät mitä asetettu kannustan heitä jatkamaan työtä, ei pysäytä tämä erityistilintarkastuksen vaatiminen sitä työtä. Jää nähtäväksi mitä erityistilintarkastuksesta meille tulee, arjen pyörittämisen jatkuttava, löydettävä tasapainoa.

Selänteen hallituksen otettava puolueeton erityistilintarkastaja, joka erikoistunut erityistilintarkastukseen. Se joka tekee työn ei ole yhteydessä normaaliin tilintarkastukseen, vaan täysin ulkopuolinen.

Taimi Nurminen: Pro-valtuustoryhmä yhtyy, toivoo että liitetään vuosi 2013 koska sillä on merkitystä kokonaisuudessa.

Leppäharju: Asia on kiireellinen. Kaupunginhallitus panee täytäntöön, vie kuntayhtymähallitukseen. Mitä jos yhtymähallitus sanoo njet spasibo. Toivomusponsi: valtuusto päättää hyväksyä esityksen ja ponsi, että mikäli kuntayhtymän hallitus ei hyväksy esitystä, Pyhäjärven kaupunginhallitus ryhtyy toimiin. Ettei tapahtuisi niin että vierähtää kuukausia ja torpedoidaan, aiheuttaako valitusrumbaa.

Sarkkinen: Päivänselvä asia ilman ponsia. Se voi tökätä mutta palautusposti on jossain.

Veikko Tikkanen: Ei mene viikkoja ei kuukausia, ylimääräinen kaupunginhallitus tämän viikon perjantaina. Tämä päätös jos tehdään tulee sinne, kh tekee täytäntöönpanopäätöksen ja listauksen asioista joihin tässä kokouksessa käytetyt puheenvuorot antavat aiheen.

Oltu varsin yksimielisiä, että emme syytä ketään, emme uhkaile. Jos tulee tilanne, asia erikseen, siihen monta mahdollisuutta puuttua, etukäteen ei lähdettäisi ennakoimaan. Jos tämä ei mene läpi kuntayhtymän valtuustossa, eniten kärsii kuntayhtymä.

Laila Malila: Ei ponnella käytännön merkitystä, kuntayhtymäjohtaja Aikkilan puheenvuoroon helppo yhtyä, kun ajatuksessa tällaista käydään läpi. Jos kuntayhtymän hallitus jättää tekemättä on aikamoinen tehtävä.

Leppäharju: Jos kuntayhtymän hallitus ei vie eteenpäin, ei kaupunginhallituksella muuta mahdollisuutta kuin tehdä valitus, joudumme kierteeseen joka vie aikaa. Ehkä ponnen laittaminen on uhkaus, otan pois.

Paavo Leskinen: En sattumalta hiljaa vaan tarkoituksella. Olen kuntayhtymän hallituksessa. Kun kuntayhtymän johto oli esittelemässä täällä, valitettavasti alle puolet valtuutetuista oli paikalla. Kuntayhtymän johtaja sanoi että ilman muuta pitää selvittää.

Kuntayhtymän pyhäjärveläisenä jäseninä teen kaiken voitavani, en ole polttanut siltoja joka suuntaan vaan niitä on jäljellä ja toivottavasti ne kestävät

Jos oikein tulkitsin miljoonien lukua, eurot jaettaessa asukaslukumäärän perusteella, pitäisi katsoa ikälukuja ja sairastavuutta, palvelujen tarve erilainen.

Leppäharju. En sanonut että pitäisi jakaa, vaan näkökulma.

Sarkkinen: Selvitetään yhteiset viranhaltijat, asukasluvun suhteessa ym

2013 lisäämisestä toivomus että hallitus ottaa huomioon, ei tarvitse äänestää

Siihen asti kestettävä kun iso sote tulee.

Valtuusto yksimielisesti hyväksyi kh:n esityksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.30